Etikk og samfunnsansvar

I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, og opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. For å kunne ivareta samfunnsansvaret vårt stiller vi en rekke krav til leverandørene våre.

Etikk og samfunnsansvar

Forsvarsmateriell har som mål å foreta effektive anskaffelser som understøtter en positiv samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, samfunn og miljø. For å kunne nå dette målet stilles det en rekke krav til de som ønsker å bli leverandører til Forsvarsmateriell. Dette omfatter krav til leverandørens sosiale ansvar, klima- og miljøansvar, økonomiske ansvar, korrupsjonsforebygging, samt krav til leverandørens virksomhetsstyring.

Det er både regjeringens uttrykte ønske, og det følger av lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 5, at Forsvarsmateriell er pålagt å gjennomføre effektive anskaffelser som støtter en positiv samfunnsutvikling med hensyn til mennesker, samfunn og miljø.

Videre er Forsvarsdepartementet med underliggende etater, herunder Forsvarsmateriell, underlagt Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF), som gjelder som instruks.

Kravene er uttrykt i Forsvarsmateriells etiske kontraktsvedlegg. Dette dokumentet kommer i tillegg til etisk egenerklæring som alle leverandører til Forsvarsdepartementet med underliggende etater må signere.

Før valg av leverandør blir det innhentet informasjon fra leverandører og eksterne kilder for en risikovurdering av hver enkelt anskaffelse, leverandør og leverandørkjeder.

I kontraktsperioden vil leverandørens etterlevelse av vårt etiske kontraktvedlegg bli fulgt opp i kontraktsperioden. Dette skjer på ulike måter, også gjennom kontroller som stikkprøver ved produksjonssted.