Investeringsprosessen

Fra statens prosjektmodell til FDs prosjektmodell, PRINSIX.

Investeringsprosessen

Formål

Investeringer i staten er regulert av mange lover, instrukser, direktiver og andre bestemmelser. For å sikre ivaretakelse av regelverket er prosessen modellert «Statens prosjektmodell» Finansdepartementet pålegger de andre fagdepartementene å operasjonalisere statens prosjektmodell til å være tilpasset deres virksomhet. Forsvarsdepartementet har derfor utarbeidet retningslinjer og PRINSIX for å beskrive hvordan de ulike etatene i forsvarssektoren skal utøve virksomheten og å sikre etterlevelse av kravene fra Finansdepartementet.

Modell som beskriver idefase, konseptfase, forprosjekt og gjennomføringsfase

Struktur

Det er viktig å forstå at innenfor statlig investeringsvirksomhet så er det Finansdepartementet (FIN) som lager hovedreglene for hvordan statlige midler skal benyttes. Innenfor investeringer er det, i tillegg til Lov om offentlige anskaffelser og forskrift for sikkerhetsanskaffelser og unntaksbestemmelsene EØS art 123 (LOA/FOA, FOSA EØS art 123), særlig to rundskriv som regulerer dette, r108/23 Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten og r109/21 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser.

For å ivareta LOAFOA, FOSA og unntaksbestemmelsene har Forsvarsdepartementet utarbeidet anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) For å ivareta kravene i r108/23 og r109/21 har FD utarbeidet retningslinjer som etatene under skal etterleve.

NORDEFCO-strukturen er basert på samarbeid. Ulike samarbeidsinitiativer kan initieres nedenfra eller ovenfra. NORDEFCO-strukturen tilrettelegger og fungerer som et fora for å komme til enighet og etablere rammer for samarbeid. Deltakelsen i og implementeringen av samarbeidsaktiviteter foregår imidlertid i de nasjonale strukturene.

NORDEFCO-strukturen er delt inn i politiske og militære samarbeidsstrukturer.

Ansvarlig i Forsvarsmateriell

Investeringsavdelingen

Ved spørsmål ta kontakt med Porteføljeansvarlig, på postboks [email protected]