Nyttige lenker

Hvor finner jeg mer informasjon?

Nyttige lenker

Formål

Her er en liste med linker til ulike internettsider hvor det finnes viktig informasjon om hvordan investeringsvirksomheten i staten og Forsvarssektoren er regulert.

Struktur

Det er viktig å forstå at innenfor statlig investeringsvirksomhet så er det Finansdepartementet (FIN) som lager hovedreglene for hvordan statlige midler skal benyttes. Innenfor investeringer er det, i tillegg til Lov om offentlige anskaffelser og forskrift for sikkerhetsanskaffelser og unntaksbestemmelsene EØS art 123 (LOA/FOA, FOSA EØS art 123), særlig to rundskriv som regulerer dette, r108/19 Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten og r109/21 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser.

For å ivareta LOAFOA, FOSA og unntaksbestemmelsene har Forsvarsdepartementet utarbeidet anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) For å ivareta kravene i r108/19 og r109/21 har FD utarbeidet retningslinjer som etatene under skal etterleve.

Ansvarlig i Forsvarsmateriell

Investeringsavdelingen

Ved spørsmål ta kontakt med Porteføljeansvarlig, på postboks [email protected]