Norsk forsvarsindustri er verdensledende innen flere segmenter, og leverer teknologi Forsvaret er helt avhengig av for å inneha de kapabiliteter som er nødvendig for å ivareta Norges sikkerhet på en troverdig måte.  Samtidig er dette teknologi industrien selger på det internasjonale eksportmarkedet; noe som er helt nødvendig for å opprettholde konkurransekraft og bidra til videreutvikling. Det norske markedet alene kan ikke sørge for dette. Eksport bidrar sånn sett også til Forsvarets økte operative evne over tid ved at norsk industri får muligheter til å videreutvikle teknologi som Forsvaret får nytte av ved neste korsvei i form av oppgraderinger og forbedringer. Det er likevel en kjensgjerning at man ved eksport løper en risiko for kompromittering av teknologi hvis den skulle havne i feil hender. Beskyttelse av teknologien ved eksport er derfor nødvendig slik at ikke Forsvarets operative evne reduseres. 

Forsvarsdepartementets Strategi for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi – iverksatt i 2018 – skal ivareta disse to forholdene; forutsigbare eksportvilkår og beskyttelse ved eksport. Forsvarsmateriell er tillagt et sektorovergripende ansvar for å forvalte strategien. For norsk forsvarsindustri betyr dette at man må forholde seg til et regime som vurderer både eksportmarkedet og potensielle risikoreduserende tiltak ved eksport. Her vil du finne den informasjonen du trenger for å forstå forsvarssektorens teknologibeskyttelsesregime, og hva som skiller det fra eksportkontrollregimet som forvaltes av Utenriksdepartementet.

Materiellsamarbeidskontoret

Kontor for materiellsamarbeid / Internasjonalt programkontor forvalter
teknologibeskyttelsesregimet på vegne av Forsvarsdepartementet.

Kontaktinformasjon ugradert:
[email protected]

Kontaktinformasjon Nasjonalt Begrenset Nett:
Forvarsmateriell INTERNASJONALT PROGRAMKONTOR (postboks) ([email protected])

Om du ikke mottar svar innen 5 dager, kontakt: [email protected]