Prosessflyt og regelverk

Forsvarsmateriell har et sektorovergripende ansvar for Strategi for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi.

Prosessflyt og regelverk

Strategiens målsetning er å holde operativt materiell relevant gjennom levetiden og legge til rette for nasjonal kompetanse innen prioriterte teknologiområder. Dette innebærer tilstrekkelig beskyttelse av teknologien som er underlagt; nødvendig nasjonal kontroll; styrke norsk posisjon i forbindelse med flernasjonalt myndighetssamarbeid; underbygge eksportmuligheter for industrien; stimulere til videreutvikling av relevante teknologiske kompetanseområder og sørge for effektiv forvaltning. 

Prosessuelt deler man vurderinger knyttet til beskyttelsesverdig teknologi i to; én del for vurderinger om teknologien er beskyttelsesverdig og én del for vurderinger knyttet til eksport av teknologi som er vedtatt beskyttelsesverdig. 

Vurdering av beskyttelsesverdighet

Utgangspunktet for om teknologi skal vurderes beskyttelsesverdig er om teknologien er av betydning for Forsvarets operative evne. I en slik vurdering inngår flere kriterier som gitt nasjonale sikkerhetsinteresser ikke kan deles åpent. De generelle kriteriene som styrer prosessen er likevel redegjort for her. Disse er:

 • Gir teknologien særlige sikkerhets- og forsvarspolitiske fordeler?
 • Gir teknologien Forsvaret operative kapasiteter som er unike eller svært fordelaktige sett opp mot teknologi/kapasiteter som ellers finnes?
 • Inneholder teknologien informasjon (for eksempel krypteringsløsninger) som vil gi mottaker tilgang til sensitiv info om Forsvarets kapasiteter?
 • Gir teknologien mottaker kapabilitet som kan utgjøre en (vesentlig) trussel mot Norges sikkerhet eller Forsvarets operative evne skulle den falle i en potensiell fiendes hender?
 • Er teknologien vesentlig for norsk teknologiutvikling og/eller kan ha stor betydning for norsk industri? 

Både eksisterende og teknologi under utvikling kan vurderes. Initiativet til en slik vurdering kan Forsvarsmateriell ta selv, eller det kan komme som en henvendelse fra en industriaktør. Vurderingen ender i en konkretisering av hva det er som faktisk må beskyttes. Dette kan være teknologiens eksistens i seg selv, kapabiliteten den leder til, del(er) av teknologi/funksjon, metodikk/kunnskap eller fremstillings-/produksjonsprosessen. 

Vurdering av om eksport kan tilrådes

Det er viktig å skille mellom Utenriksdepartementets eksportkontrollfunksjon og Forsvarsmateriells beskyttelsesregime. Forsvarsmateriell vurderer ikke etiske eller politiske forhold, men skal svare på to overordnede spørsmål:

 • Vil eksport av teknologien medføre risiko for tap av operativ evne for det norske Forsvaret?
 • Vil eksport av teknologien medføre risiko for kompromittering av teknologien?

Svarene på disse spørsmålene gir videre grunnlag for å vurdere om eksport kan tilrådes. For å svare på dette har Forsvarsmateriell brutt ned spørsmålene i seks kriterier som alltid gjennomgås, men som vektes forskjellig seg imellom. Dette er den såkalte Landvurderingsmodellen, som baserer seg på innspill fra aktører i resten av Forsvarssektoren, som Etterretningstjenesten og Forsvarsstaben. Forsvarsmateriell benytter også anerkjente åpne kilder som Transparency International og Verdensbanken for å støtte prosessen. 

Kriteriene som gjennomgås i en landvurdering er disse:

 • Forsvarspolitiske kriterier – eksempelvis mottakerlandets forhold til nasjoner rundt seg, og deres alliansetilknytning.
 • Etterretningstrussel – hvordan vil norske interesser kunne påvirkes ved eksport til mottakerlandet.
 • Statlige styringsindikatorer – eksempelvis korrupsjon og politisk stabilitet.
 • Virksomheten i mottakerlandet – eksempelvis eierstruktur og historie knyttet til korrupsjon.
 • Mottakerlandet og virksomhetens sikkerhetsmessige modenhetsnivå – eksempelvis fokus og nivå på cybersikkerhet.
 • Forretningsstabilitet – hvor enkelt er det å drive forretninger i mottakerlandet.

Landvurderingen munner ut i en anbefaling fra Forsvarsmateriell til Forsvarsdepartementet. FD gjør så sine egne tilleggsvurderinger, som norske forsvars- og sikkerhetspolitiske vurderinger, før saken besluttes. Beslutningen vil formidles fra Forsvarsmateriell til aktuell industri, og vil også informere om eventuelle risikoreduserende tiltak som må implementeres før eksport kan finne sted. Dette er tiltak som spenner fra kontroll med hvilken informasjon som deles, til anti-tamper og konfigurasjonskontroll. Slike tiltak utarbeides av Forsvarsmateriell i fellesskap med aktuell industri.

Materiellsamarbeidskontoret

Kontor for materiellsamarbeid / Internasjonalt programkontor forvalter
teknologibeskyttelsesregimet på vegne av Forsvarsdepartementet.

Kontaktinformasjon ugradert:
[email protected]

Kontaktinformasjon Nasjonalt Begrenset Nett:
Forvarsmateriell INTERNASJONALT PROGRAMKONTOR (postboks) ([email protected])

Om du ikke mottar svar innen 5 dager, kontakt: [email protected]