Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

HMS- og bærekraftskoordinator

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
29 mai 2023

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter arbeider strategisk med bærekraft gjennom vårt samfunnsoppdrag. Samfunnsoppdraget vårt er å fremskaffe, forvalte og utfase luftmateriell for Forsvaret på en mest mulig ressurseffektiv og bærekraftig måte. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål jobber vi for å gjøre vår virksomhet mer bærekraftig med særlig hensyn til antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsforhold, sirkulær økonomi og redusert klima- og miljøavrykk. Forsvarsmateriells arbeidsmiljøpolicy, integritetsprogram og bærekraftspolicy utgjør etatens hovedforpliktelser innenfor bærekraftsområdets tre dimensjoner økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Dette spennende og krevende oppdraget håper vi at du vil være en del av!

Hos oss vil du få jobbe med mange spennende og utfordrende oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag. I denne stillingen vil du ha ansvar for å koordinere og videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet i avdelingen, herunder ivareta funksjonen som IA-koordinator (inkluderende arbeidsliv). Du vil jobbe tett på ledelsen og våre ledere, men også være tilgjengelig for våre medarbeidere når de trenger støtte og rådgiving knyttet til sitt psykososiale arbeidsmiljø. Du vil få en ledende rolle i at vi skal lykkes med å integrere bærekraft som styringsparameter i virksomhetens leveranser og i det systematiske HMS-arbeidet.  Du får samarbeide med dyktige fagfolk i vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten, bærekraftseksjonen og HR-seksjonen i etatsledelsen og andre relevante fagmiljøer internt og i sektoren for øvrig.

Vi ser etter deg som har god rolleforståelse og trives med varierte oppgaver som spenner fra det operative til det mer langsiktige og strategiske.

Arbeidsoppgaver

 • Lede kapasitetens arbeid med å integrere bærekraft som et styringsparameter i avdelingens leveranser
 • Koordinere og videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet i Luftkapasiteter, herunder: 
  • Ansvarlig for gjennomføring av avdelingens arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
  • Gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger
  • Bistå i arbeidet med avvik og avvikssystem
  • Gjennomføre og veilede i risikovurderinger
  • Gjennomføring av HMS-revisjoner
  • Opplæringstiltak innen HMS
  • Rusforebyggende arbeid
  • Samarbeid med vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og  øvrige kapasiteter og avdelinger i Forsvarsmateriell

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, annen utdanning samt lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra HMS-arbeid i større virksomheter
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til relevant statlig lov- og avtaleverk
 • Kunnskap om ISO 45001
 • Kunnskap om bærekraft
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til sikkerhetsnivå Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig 

 • Utdanning på masternivå med relevant fagkrets
 • Dokumentert erfaring med arbeid knyttet til implementering av FNs bærekraftsmål i virksomheters styringssystem
 • Interesse for og kjennskap til forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og kan arbeide selvstendig, men trives også godt i team
 • Du har høy gjennomføringsevne og arbeider analytisk og grundig, og kan også håndtere komplekse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Du er god til å samhandle, koordinere og bygge relasjoner på tvers av fagmiljøer 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker og holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, i lønnsspenn kroner 615 700 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller, tidligst innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
29 mai 2023
For mer informasjon, kontakt
Tom Sætereng
Tittel: Stabssjef/underdirektør
Telefon: 951 94 806

Søk på stillingen på Webcruiter!