Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du jobbe med kjemikalier og kjemikaliesikkerhet i forsvarssektoren?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
23 september 2021

Vi søker deg som vil være med å forvalte kjemikalier og besørge for kjemikaliesikkerhet i forsvarssektoren.

Arbeidsoppgavene spenner fra å ivareta forsvarssektorens oppgaver og interesser ved internasjonale lovverk, til å sørge for at FMA har korrekte masterdata på de kjemikalier som anvendes i forsvarssektoren. Dette betinger kompetanse om kjemikalienes iboende egenskaper i en gitt kontekst som hindrer unødige risiko i et HMS-perspektiv. Oppgavene vil være varierte, fra konkrete spørsmål om substitusjon av kjente uønskede kjemikalier, bredt faglig samarbeid internt i forsvarssektoren, til å bistå utviklingen av ERP-systemet knyttet til kjemikalieforvaltning. 

Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning, kjemikalier, drivstoff, basemateriell, sanitetsmateriell, CBRNE-materiell, forpleining og forpleiningsmateriell i forsvarssektoren og ivaretar eierskapsforvaltning av materiellet og materiellsystemene. Det er et tett samarbeid med avdelinger i forsvarssektoren, nasjonale forvaltningsorgan, industri og internasjonale samarbeidspartnere. 

Om Landkapasiteter:
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av beslutningsstøtte, planlegging og iverksetting av tiltak og aktiviteter, veiledning og støtte i gjennomføring av tiltak 
 • Utrede, drøfte og vurdere saker, notater, søknader og lignende. Ivareta forsvarlig behandling av sakene, herunder ivaretakelse av personvern, i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven. Sørge for korrekt arkivering i henhold til arkivloven
 • Sikre god materielldatakvalitet i Forsvarets Integrerte Forvaltningssystem, herunder driftssetting, forvaltning og avvikling av materielldata. Fordele og faglig vurdere oppgaver som faller inn under fagområdet, samt prioritere disse
 • Design, testing, produksjon, vedlikehold og forvaltning av tekniske materielldata. Lagring og transport omfattes i den grad fagmyndigheten har definert disse aktivitetene som kritisk for det aktuelle materiellet
 • Ansvarsområde innenfor alle materiellområder i CBRN og kjemikalieseksjonen, men hovedsakelig innen kjemikaliesikkerhetsforvaltning

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen kjemi-, bioingeniør eller lignende naturvitenskaplige fagdisiplin 
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO secret før tiltredelse
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Ønskelig 

 • Tilleggsutdanning (60 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk 
 • Erfaring innen offentlig forvaltning
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid 
 • Kunnskap om forsvarssektoren, spesielt Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Strukturert og analytisk
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543 500 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
23 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Erik Melheim Børset
Tittel: major
Telefon: 900 49 888
E-post: emborset@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!