Endrer planene for gjennomføring av MAST-programmet

Etter nye vurderinger har Forsvaret besluttet at MAST-programmet ikke kan gjennomføre en driftsoverføring av dagens systemer og tjenester til en strategisk partner slik situasjonen er i dag. Planene for programmet må derfor endres, og den pågående konkurransen avlyses.

2018-11-28-Cyberforsvarets-operasjonssenter-Forsvaret

«Målene med MAST består. Programmet skal levere en ny digital grunnmur for forsvarssektoren og modernisere forvaltningssystemene. I tillegg skal programmet utvikle IKT-virksomheten i sektoren med økt bruk av partnerskap og nye måter å jobbe på. Disse målene er nå viktigere enn noen gang, men vi ser at vi må rigge om planene for hvordan disse skal nås,» sier sjef for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig.

Gjennom en konkurransepreget dialog med tre tilbydere har MAST siden januar 2021 jobbet for å finne en strategisk partner som både skulle ta over og forbedre driften av flere av dagens systemer og tjenester, og samtidig ta ansvar for å utvikle fremtidens løsninger. Siden konkurransen ble lyst ut, har dialogen med leverandørene og nye vurderinger ført til flere justeringer av både innhold og omfang. Det siste året har imidlertid endringene i sikkerhetssituasjonen ført til at risikobildet for MAST-programmet er blitt langt mer alvorlig og komplekst, i tillegg til at Forsvarets behov har endret seg.

«Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dette ikke lenger er den sikreste og mest effektive veien fremover. Vi kan ikke gjennomføre en driftsoverføring av dagens systemer og tjenester slik de er satt opp og fungerer i dag, og med den sikkerhetssituasjonen vi nå står overfor. I stedet vil vi legge om programmet for å konsentrere oss om modernisering og utvikling av nye løsninger», forklarer Natvig.

MAST-programmet eies av Forsvaret, mens Forsvarsmateriell står for gjennomføringen av anskaffelsen og kontakten med leverandørene. Programdirektør Cathrine Devold understreker at Forsvarsmateriell fortsatt har full tillit til leverandørene, og at avlysningen skyldes behovet for å gjøre vesentlige endringer i gjennomføringen av programmet.

«Alle de involverte har jobbet godt sammen og gjort en stor innsats over lengre tid. Dette handler om at vi er nødt til å gjøre endringer som vil gå ut over de rammene som er satt for konkurransen. Det betyr at den nåværende anskaffelsen må avlyses, og at vi må henvende oss til markedet på nytt», sier Devold.

Forsvaret og Forsvarsmateriell vil nå jobbe videre for å følge opp både utfordringene knyttet til dagens IKT-infrastruktur i sektoren og utviklingen av nye løsninger. Innen dagens systemer vil dette særlig gjelde forbedringer innen sikkerhet og teknisk gjeld.

«Forbedringsarbeidet stopper ikke opp. Tvert imot vil vi nå se på hva vi kan gjøre for å styrke interne ressurser og om nødvendig hente inn ekstra støtte slik at vi kan fortsette å både drifte og forbedre IKT-infrastrukturen i sektoren,» sier viseadmiral Elisabeth Natvig.

MAST-programmet vil samtidig fortsette arbeidet med å forberede utviklingen og anskaffelsen av fremtidens løsninger, inkludert en ny utgave av Forsvarets sikre plattformer (FSP).

«Behovet for nye plattformer er der fortsatt, og det samme gjelder behovet for samarbeid med næringslivet. Alt vi kjøper i dag, enten det er materiell eller tjenester, må anskaffes med tanke på kontinuerlig videreutvikling og oppgradering, og partnerskap med leverandørmarkedet er avgjørende for å få til dette. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i dialogen så langt, både fra industrien og egne ansatte, og ser frem til å ta fatt på neste fase av program MAST», avslutter programdirektør Cathrine Devold.