Forsvaret skrinlegger anlegg på Gyrihaugen

I tråd med Stortingets godkjenning besluttet Forsvarsdepartementet i 2019 at det skulle etableres en ny radarkjede for luftvarsling bestående av åtte radarer på ulike lokasjoner i Norge.

Forsvaret skrinlegger anlegg på Gyrihaugen4_1920x1080

Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende lokasjoner videreføres. Alle skal være operative når det nærmer seg 2030. Det første av de nye områdene, var Gyrihaugen i Ringerike kommune der det nye radaranlegget var planlagt ferdig høsten 2025.

Nye omfattende interferens- og robusthetstester gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser imidlertid at radaren likevel ikke kan plasseres på Gyrihaugen fordi den vil forstyrre andre anlegg i tilstøtende områder.

«Det er mange sikkerhets- og risikovurderinger som er gjort underveis.  Når nye omfattende tester fra FFI nå viser at Gyrihaugen ikke kan brukes for plassering av radaren, må Forsvaret ta konsekvensen av det og stanse byggingen», sier Per Anders Bakke, flaggkommandør og sjef i investeringsavdelingen i Forsvarsstaben.

Forsvarsmateriell har totalansvaret for gjennomføringen av prosjektet støttet av Forsvarsbygg som har ansvaret for bygging av anleggene.

«Det er beklagelig at situasjonen har oppstått på Gyrihaugen. Tidligere analyser og tester indikerte at radaren kunne kombineres med øvrig infrastruktur i området», sier Lasse Halaas, sjefingeniør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Det har vært et meget godt og konstruktivt samarbeid med Ringerike kommune, Statsforvalteren og Markarådet om hvordan arbeidet skulle utføres for å gi minst mulig inngrep i naturen, og gi fortsatt fine muligheter for turer i området. Bygging av ny vei til toppen har pågått siden juni 2022, samtidig som en del av grunnarbeidet er gjennomført på selve toppen.

«Forsvarsbygg har hele tiden hatt en nær og god dialog med interessentene i prosjektet, sier Frode Vik Jensen, kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg. Vi vil invitere dem til møter for å finne best mulige løsninger. Vi er i dialog med leverandørene våre og følger dem opp i henhold til kontraktene», sier Vik Jensen.

Forsvarsstaben har nå gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å komme med en anbefaling på ny lokasjon innen 1. september 2023. Merkostnadene som oppstår som følge av situasjonen forventes dekket innenfor prosjektets totale rammer.