Ny rapport fra Havarikommisjonen

Forsvaret har nå mottatt Havarikommisjonens delrapport to om KNM «Helge Ingstad»-ulykken. Rapporten tar for seg det som skjedde etter kollisjonen til fregatten ble skjøvet på grunn ved havaristedet, og Forsvaret mener den grundige gjennomgangen vil bidra til å styrke sikkerheten til sjøs.

Ny rapport fra Havarikommisjonen_4000x2250

– Havarikommisjonen har gjort en svært grundig jobb i undersøkelsene. Omfanget og detaljnivået i begge disse rapportene gir en grundig forståelse for identifiserte sikkerhetsutfordringer, og de er et godt grunnlag for videre utvikling og forbedring. Vi er allerede godt i gang med å iverksette tiltak som vil bidra til økt sikkerhet, sier sjef Sjøforsvaret, Rune Andersen.

Sikkerhetskritiske tiltak prioriteres

Delrapport to kommer, i likhet med delrapport én, med flere tilrådninger rettet mot flere deler av forsvarssektoren. Derfor samarbeider både Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets logistikkorganisasjon om å iverksette tiltak. 

– Enkelte av tilrådningene har vi allerede løst, mens en del kan løses relativt raskt. Andre er mer tidkrevende og kostnadskrevende. Vi har prioritert sikkerhetskritiske tiltak høyt, slik at fartøyene kan seile og løse oppdrag på en sikker måte. På noen områder har vi innført midlertidige tiltak i påvente av permanente løsninger, sier Stein Håvard Bergstad, sjef Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell.

Åpenhet forebygger ulykker

Forsvaret, Forsvarsmateriell og Havarikommisjonen har høstet verdifulle erfaringer gjennom de mer enn to årene undersøkelsene har pågått.
– Sektoren ønsker mest mulig åpenhet rundt forliset for å kunne forebygge ulykker i fremtiden. Noe av informasjonen må likevel skjermes, for å unngå at potensielle motstandere utnytter detaljer om militære sårbarheter. Vi har fortsatt fire søsterskip i Nansen-klassen som skal driftes i mange år fremover, sier Rune Andersen.
Han sier at det har vært en god og konstruktiv dialog med Havarikommisjonen rundt skjermingsverdig informasjon.

Kontinuerlig arbeid

Grundigheten i undersøkelsesarbeidet understrekes med flere rapporter fra ulike instanser om hendelsen. Arbeidet med å identifisere avvik og utføre nødvendige tiltak har pågått kontinuerlig i hele sektoren siden ulykken. 

 - Sjøforsvaret og sektoren skal lære av de erfaringene vi har høstet etter ulykken med «Helge Ingstad». Vi jobber målrettet med sikkerhetstilrådingene. Innenfor rammene av sikker drift, skal vi bygge troverdig sjømilitær beredskap samt trygghet og tillit hos egen befolkning og hos våre allierte, sier Rune Andersen.