Nye radarer til Forsvaret

Forsvarsmateriell har 17. november 2022 inngått kontrakt med Lockheed Martin om leveranse av åtte radarer for militær luftromsovervåking med opsjon på ytterligere tre radarer.

Chandra Marshall, Vice President for Radar & Sensor Systems hos Lockheed Martin, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell Øyvind Johan Kvalvik.
(se og last ned flere bilder lengre ned)
Chandra Marshall, Vice President for Radar & Sensor Systems hos Lockheed Martin, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell Øyvind Johan Kvalvik. (se og last ned flere bilder lengre ned)

English version below

Kontrakten markerer en viktig milepæl for norsk forsvarssektor. Tre nye radarer skal erstatte dagens radaranlegg på eksisterende lokasjoner, og fem skal installeres på nye lokasjoner. De nye radarene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom, og være NATOs øyne i nord.

«Kampfly, missiler og droner har blitt en viktig del av moderne krigføring. Det er derfor avgjørende at vi har systemer som kan følge med i dette domenet. Ikke bare for oss selv, men også for våre allierte i NATO. De nye radarene vil forbedre synet vårt betraktelig», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kart_Norge_P2078 Radars for military air surveillance_n.svg

Prosjektet som helhet består av en materiellanskaffelse med tilhørende eiendom, bygg og anleggstiltak. Forsvarsmateriell er ansvarlig for styring av totalleveransen og anskaffelsen av radarer, mens Forsvarsbygg er ansvarlig for etableringen av bygg og anlegg. Luftforsvaret er bruker av radarene. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre.

«Store deler av dagens sensorstruktur for militær luftromsovervåking nærmer seg utløpet av sin levetid og må oppgraderes for å møte fremtidens lufttrusler. Nå passerer vi en viktig milepæl for prosjektet. Vi inngår kontrakt med en meget erfaren leverandør som gir meg stor tro på at vi får en god løsning», sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Lockheed Martin har lang historie som leverandør av sensorer og radarer. I prosjektet i Norge, skal det brukes norske underleverandører innen flere områder av prosjektet.

«Lockheed Martin er stolt over å bli valgt som leverandør til Forsvarsmateriell i dette viktige radarprogrammet. Norge er det første NATO-landet som får tilgang til denne radarteknologien. Vi er takknemlige for å ha blitt valgt for å bidra til å beskytte det norske folk», sier Chandra Marshall, Vice President for Radar & Sensor Systems hos Lockheed Martin. 

Den første radaren skal være på plass på Gyrihaugen på Ringerike innen utgangen av 2025, og der er grunnarbeidene godt i gang i regi av Forsvarsbygg. Det skal etableres regionale vedlikeholdssentre på tre ulike lokasjoner, som skal overvåke sensorkjedens tekniske tilstand. Radarene skal være ferdig levert innen 2030.

Nye radarer til Forsvaret9_1920x1080.jpg
Radarens typebetegnelse er TPY-4 fra Lockheed Martin. ©Lockheed Martin 2022
Nye radarer til Forsvaret2_1920x1080
Nye radarer til Forsvaret3_1920x1080
Nye radarer til Forsvaret4_1920x1080
Nye radarer til Forsvaret5_1920x1080
Nye radarer til Forsvaret6_1920x1080
Nye radarer til Forsvaret7_1920x1080
Nye radarer til Forsvaret8_1920x1080
Chandra Marshall, Vice President for Radar & Sensor Systems hos Lockheed Martin, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell Øyvind Johan Kvalvik.
(se og last ned flere bilder lengre ned)

New technology to enable the Norwegian Armed Forces to meet current and future air threats 

Norwegian Defence Material Agency (NDMA) signed a contract with Lockheed Martin on 17 of November 2022 for delivery of eight military air surveillance radars with an option for three additional radars. 

The contract marks an important milestone for the Norwegian defence sector. Three of the new radars will be installed in existing locations, replacing current systems, while five will be installed in new locations. The new radars will enable the Norwegian Armed Forces to maintain its continuous surveillance of both Norwegian and surrounding air space, acting as NATO’s eyes in the north.

"Airplanes, missiles, and drones have become an important part of modern warfare. It is therefore of the utmost importance to have systems that can monitor this domain. Not only for ourselves, but also for our allies in NATO. These new radars will improve the range of our view considerably", says Minister of Defence Bjørn Arild Gram.

The contract is part of a larger project which in addition to the radar procurement also consists of facility and construction work. NDMA is responsible for the overall project, and for procurement of the radars. The Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) is responsible for establishing new facilities and for the required construction work, while the Norwegian Air Force will be the operator of the radars. In combination with combat aircraft and ground-based air defence systems, the new radars will protect and secure Norwegian airspace and increase the freedom of action for Norway’s armed forces.  

"Large parts of our existing sensor structure for military air surveillance are approaching the end of their life cycle and must be upgraded to meet future air threats. Today marks an important milestone for the radar project. We sign a contract with a very experienced supplier, which gives me confidence that we will be able to deliver a good solution for the Norwegian Armed Forces", says Gro Jære, Director General of the NDMA.

Lockheed Martin has a long history as a supplier of sensors and radars. In this project, Norwegian sub-suppliers will also be contracted in several areas.

"Lockheed Martin is proud to partner with the NDMA on this incredible radar program. Norway is the first NATO partner for this franchise radar product, and we are grateful to have been selected to help protect the safety of Norwegians", says Chandra Marshall, vice president of Radar & Sensor Systems at Lockheed Martin. 

The first radar will be in place on Gyrihaugen in Ringerike by the end of 2025, where preparations are already well underway. Three regional technical maintenance centres will be established to monitor the condition of the sensors. Delivery of the radars is the be completed by 2030.