Romania ønsker å kjøpe norske F-16

I midten av desember 2021 ga det rumenske parlamentet tilslutning til en anskaffelse av 32 norske F-16 jagerfly. Den estimerte rumenske totalrammen er på 454 millioner EURO og den norske andelen av denne vil bli fastsatt gjennom videre forhandlinger. Kjøpet vil innebære store inntekter for Norge og norsk industri.

Norge selger et mindre antall F-16 til Draken International2_4000x2250
English version below.
 

«F-16 har tjent Forsvaret og nasjonen i over 40 år frem til de nå erstattes med F-35. Forsvarsdepartementet ga i 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten. Jeg er veldig fornøyd med at det nå er Romania, en NATO-alliert, som ønsker å kjøpe 32 norske F-16 fra oss slik at flyene kan komme til nytte flere år fremover», sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen.

F-16 har vært en formidabel kapasitet for Luftforsvaret og forsvaret av Norge. F-16 har hevdet suverenitet i norsk luftrom, samt deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale operasjoner og øvelser fram til de nå tas ut av tjeneste ved årsskiftet. De bilaterale relasjonene mellom Norge og Romania er gode. Et salg til Romania vil gi de rumenske væpnede styrker et betydelig og raskt løft av deres kampflymakt. Det var i 2019 Forsvarsdepartementet ga Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten.

«Prosessen for salg av denne type militærmateriell til andre nasjoner er omfattende, og det har i tillegg vært flere aktører på markedet. Jeg er derfor svært godt fornøyd med at Romania nå har besluttet å kjøpe våre F-16 fly. Våre jagerfly er blant de best vedlikeholdte i verden og de har jevnlig blitt oppgraderte. Jeg er sikker på at våre fly vil tjene Romania godt i en årrekke fremover», sier direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.

Nå som Romania har besluttet at de skal kjøpe norske F-16, vil Forsvarsmateriell gå i gang med å detaljere og ferdigstille kontrakten mellom nasjonene. Før flyene overleveres til Romania skal de etter planen gjennomgå vedlikehold.

«Vi har i salgsprosessen vært opptatt av at kontrakten også skal gi inntekter til norsk industri. Kongsberg Aviation Maintenance Services er valgt som strategisk samarbeidspartner og vil levere både support, vedlikehold og trening av rumensk teknisk personell», sier direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden. 

Et videresalg av F-16 betinger tredjepartsgodkjenning fra amerikanske myndigheter og ved eksport, som i dette tilfelle, kreves også eksportlisens fra Utenriksdepartementet. Det er således streng kontroll med hvem som kan motta de norske F-16 flyene. Etter planen skal de første flyene leveres i 2023 og de siste flyene vil overleveres i løpet av 2024. For de resterende fly som ikke kan selges vil det bli foretatt en samlet vurdering når det gjelder mulighetene for utstilling på museum eller andre formål. Også her vil det være nødvendig med godkjenning fra amerikanske og norske myndigheter. 

FAKTA

  • Forsvarsdepartementet ga i september 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å lede avhendingen av F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten.
  • Salg av F-16, eller utstyr relatert til F-16, må godkjennes både av amerikanske og norske myndigheter.
  • Forsvaret har totalt 57 F-16 fly som potensielt kan selges, men noen av disse vil være kostbare å sette i stand for salg.

Romania wants to buy Norwegian F-16

Through a letter signed by the chiefs of the two Chambers of the Romanian Parliament, sent on Monday, 20 December, the Romanian Parliament approved the acquisition of 32 Norwegian F-16 fighter jets. The estimated total Romanian budget is EUR 454 million and the Norwegian share of this will be determined through further negotiations. The acquisition will involve large revenues for Norway and Norwegian industry.

"The F-16 aircraft have served the Armed Forces and the nation for over 40 years until they are now replaced by the F-35. In 2019, the Ministry of Defence commissioned the Norwegian Defence Materiel Agency to dispose of the F-16 system within current regulations in the most favorable way for the state. I am very pleased that it is now Romania, a NATO ally, who wants to buy 32 Norwegian F-16s from us so that the aircraft can be useful for several years to come", says Minister of Defence Odd-Roger Enoksen.

The F-16 has been a formidable capacity for the Air Force and the defence of Norway. The F-16 has claimed sovereignty in Norwegian airspace, as well as participated in a number of national and international operations and exercises until they are now taken out of service at the turn of the year. The bilateral relations between Norway and Romania are good. A sale to Romania will give the Romanian armed forces a significant and rapid boost in their combat air power. It was in 2019 that the Ministry of Defence commissioned The Norwegian Defence Materiel Agency to dispose of the F-16 system within current regulations in the most favorable way for the state.

"The process for selling this type of military equipment to other nations is extensive, and there have also been several players in the market. I am therefore very pleased that Romania has now decided to buy our F-16 aircraft. Our fighter jets are among the best maintained in the world and they have been regularly upgraded. I am sure that our aircraft will serve Romania well for a number of years to come", says director at The Norwegian Defence Materiel Agency, Mette Sørfonden.

Now that Romania has decided to buy Norwegian F-16s, The Norwegian Defence Materiel Agency will start detailing and finalizing the contract between the nations. Before the planes are handed over to Romania, they are scheduled to undergo maintenance.

"In the sales process, it has been important to us that the contract will also provide income to Norwegian industry. Kongsberg Aviation Maintenance Services has been chosen as a strategic partner and will provide both support, maintenance and training of Romanian technical personnel", says director of The Norwegian Defence Materiel Agency, Mette Sørfonden.

A resale of the F-16 requires third-party approval from the US authorities and for export, as in this case, an export license from the Ministry of Foreign Affairs is also required. There is thus strict control over who can receive the Norwegian F-16 aircraft. According to the plan, the first aircraft will be delivered in 2023 and the last aircraft will be delivered during 2024. For the remaining aircraft that cannot be sold, an overall assessment will be made regarding the possibilities for exhibition at a museum or other purposes. Here, too, approval from the American and Norwegian authorities will be required.

FACTS

  • In September 2019, the Ministry of Defence commissioned The Norwegian Defence Materiel Agency to lead the disposal of the F-16 system within current regulations in the most favorable way for the state.
  • The sale of the F-16, or equipment related to the F-16, must be approved by both the US and Norwegian authorities.
  • The Armed Forces has a total of 57 F-16 aircraft that can potentially be sold, but some of these will be expensive to put up for sale.