Signerte rekordavtale for missiler til F-35

Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell, signerte i dag en avtale med amerikanske myndigheter om kjøp av AMRAAM-D luft-til-luft missiler for bruk på norske F-35 kampfly verdt cirka fem milliarder kroner.

Signerte rekordavtale for missiler til f35_1920x1080

AMRAAM-D vil være hovedvåpenet norske kampfly skal bruke til å forsvare norsk luftrom i flere tiår fremover, og er den største enkeltanskaffelsen av våpen til Forsvaret noen gang. 

«Dette er en svært viktig avtale både for norsk forsvarsevne og for det norsk-amerikanske samarbeidet,» sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Signerte rekordavtale for missiler til f355_1920x1080.jpg

Missilet representerer noe av det fremste av amerikansk forsvarsteknologi, og som tidligere bare er eksportert til nære allierte som Canada, Australia og Storbritannia. 

«Vi er svært fornøyd med at Norge nå også får tilgang til så avanserte missiler, og at vi nå gjennomfører en stor anskaffelse av mellomdistanse luft-til-luft missiler som vil utløse potensialet i F35-plattformen og styrke vår fremtidige forsvarsevne. Det er ekstra viktig i lys av dagens sikkerhetspolitiske situasjon.» sier forsvarsministeren.

Forbedret evne mot alle typer trusler

AMRAAM-D er en oppgradert utgave av missilene som tidligere har vært brukt av både F-16 og luftvernsystemet NASAMS. Med kraftigere motor, bedre styresystemer og datalink vil missilet gi norske kampfly en bedre evne til å bekjempe bredden av moderne lufttrusler. 

«F-35 er utstyrt med sensorer som kan finne langt flere typer trusler over mye større avstander enn tidligere. Gjennom denne anskaffelsen får flyene et våpen som også har store forbedringer innen sensorer og rekkevidde, og som vil være effektivt mot alt fra droner og kryssermissiler til andre kampfly,» sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Signerte rekordavtale for missiler til f356_1920x1080.jpg
USAs forsvarsattache til Norge Navy Captain Eric Severseike og direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære gir hverandre et håndtrykk etter at avtalen er signert. 

Missilene vil leveres frem til og med 2028. Anskaffelsen er del av kostnadsrammen til kampflyanskaffelsen, hvor store deler av de gjenværende midlene skal brukes på ulike typer våpen, blant annet AMRAAM-D og JSM.

Store industrielle muligheter 

I forbindelse med avtalen signeres det også en industrisamarbeidsavtale med missilprodusenten Raytheon, som allerede har tett samarbeid med flere norske forsvarsbedrifter.

«Det er viktig for regjeringen at store forsvarsanskaffelser fra utlandet også skal skape muligheter for norsk industri, og dette er ikke noe unntak. Vi ser flere aktuelle samarbeidsområder som sammen kan sikre verdiskapning verdt flere milliarder kroner,» sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Signerte rekordavtale for missiler til f357_1920x1080.jpg
Fra venstre: USAs forsvarsattache til Norge Navy Captain Eric Severseike, , direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norway signs record agreement for F-35-missiles 

Gro Jære, Director General of the Norwegian Defence Material Agency (NDMA), signed an agreement today with the US Government worth approximately NOK five billion regarding the acquisition of AMRAAM-D air-to-air missiles to equip the F-35s of the Norwegian Air Force. 

The AMRAAM-D will serve as the main weapon used to defend Norwegian airspace for the next several decades and represents the single largest procurement ever of weapons for the Norwegian Armed Forces.

"This is a very important agreement both for Norway’s defensive capabilities and US-Norwegian defence cooperation," said Minister of Defence Bjørn Arild Gram.

AMRAAM-D is among the most technologically advanced weapons in the US inventory and has so far only been approved for export to other close US allies such as Canada, Australia, and the United Kingdom.

"We are very pleased that Norway now also will have access to such advanced missiles, and that we are carrying out such a major acquisition of medium-range air-to-air missiles that will unleash the potential of the F-35, which in turn will strengthen our future defensive capabilities. This is especially important in light of today's security situation." said the defence minister.

Improved capability against all types of airborne threats

AMRAAM-D is an upgraded version of a missile that has previously been used by both the F-16 and the air defence system NASAMS. Featuring more powerful propulsion, improved guidance systems and a data link, the missile will give Norwegian combat aircraft a better ability to combat the full width of modern air threats.

"The F-35 is equipped with sensors that enable it to locate and identify a wider range of threats over much greater distances than previous aircraft. Through this agreement Norwegian F-35s will also gain access to a weapon that itself has major improvements in terms of sensors and range, and which will be effective against everything from drones and cruise missiles to other combat aircraft," says Gro Jære, Director General of the NDMA.

Delivery of the missiles will continue through 2028. The cost of the procurement is part of the overall cost estimates for the Norwegian F-35 program, where large parts of the remaining funds are intended for various weapons, including the AMRAAM-D and the Joint Strike Missile.

Significant industrial opportunities

Norway has also signed a parallel industrial cooperation agreement with the missile manufacturer Raytheon, a company that already cooperates closely with Norwegian defence industry.

"It is very important to the Norwegian government that large international defence procurements create opportunities for our domestic industry, and this is no exception. We see several relevant areas of cooperation that together amount to several billion kroner," says Minister of Defence Bjørn Arild Gram.

Fakta

Hva er et missil? 
Et missil er et flyvende våpen med egen fremdrift, dvs. en eller annen form for motor, og som kan styres mot et mål enten i lufta eller på bakken. Dette skiller missiler fra raketter, som også har egen fremdrift i form av rakettmotorer, men som ikke kan styres. 

Hva er AMRAAM? 
AMRAAM er en forkortelse for Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, og brukes for å beskrive en type større missiler som kan brukes mot mål i lufta, inkludert fly, helikoptre kryssermissiler og droner. Missilet produseres i dag av det amerikanske forsvarsselskapet Raytheon, og ble først tatt i bruk på amerikanske kampfly i 1991. AMRAAM-D (typenummer AIM-120D), ofte kalt AMRAAM-Delta, dvs. D-versjonen, brukes for å beskrive den mest avanserte versjonen av missilet.  

Hvorfor inngås avtalen med amerikanske myndigheter?
Norge kjøper missilene fra amerikanske myndigheter og ikke direkte fra produsenten. Norske myndigheter signerer derfor ingen kontrakt for missilene, men inngår i stedet en avtale med USA i tråd med bestemmelsene i et amerikansk regelverk for såkalte «Foreign Military Sales.» Dette kalles derfor ofte en FMS-avtale. Regelverket åpner for at USA kan videreselge materiell som de enten allerede har kjøpt og har på lager til andre land, eller som de kjøper fra amerikansk industri på det andre landets vegne. De nye norske maritime patruljeflyene P-8 Poseidon ble også kjøpt gjennom en slik avtale, hvor amerikanske myndigheter kjøpte flyene fra produsenten Boeing , og deretter solgte disse videre til Norge.