Strategisk rammeavtale for Forsvarets fregatter

Forsvarssektoren søker å inngå strategisk rammeavtale for vedlikehold og oppgraderinger av Forsvarets fregatter. Samarbeidet skal styrke beredskapen og robustheten for vedlikehold og oppgraderinger av Fridtjof Nansen-klassen. Avtalen har en verdi på flere milliarder kroner.

Forsvarsmateriell har inngått kontrakt for configuration audit på Nansen-klassen_4000X2250

Gjennom Langtidsplanen er forsvarssektoren pålagt betydelige effektiviseringskrav de neste årene. Det er også behov for å øke den operative tilgjengeligheten til Forsvarets fire fregatter.  

Forsvarsmateriell skal derfor inngå en strategisk rammeavtale for vedlikehold og oppgradering av fregattene. Norske leverandører inviteres nå til å delta i konkurransen. Konkurransen er kunngjort i den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin.  

«Rammeavtalen handler først og fremst om å sikre tilgjengelige fregatter slik at operative oppdrag kan løses. Leverandøren skal med sin kapasitet og kompetanse bidra til å styrke Forsvarets operative evne og beredskap ved å gjennomføre og effektivisere større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter på Fridtjof Nansen-klassen, sier sjef for Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter», flaggkommandør Stein Håvard Bergstad.  

Bruker eksterne også i dag 

Forsvarssektoren bruker i dag både egne verksteder og flere eksterne leverandører på hovedvedlikehold og oppgraderinger av fregattene. 
«Med flere ulike aktører må Forsvaret og Forsvarsmateriell selv lede og integrere underleveransene og det er utfordrende å få til en kosteffektiv planlegging og gjennomføring. Med den nye avtalen vil vi forholde oss til én leverandør med spisskompetanse på integrasjon av mange komplekse delleveranser, og dermed forenkle og effektivisere vedlikehold og oppgraderinger. Leverandøren vil få det helhetlige ansvaret for at fartøyene kan settes raskest mulig inn i tjeneste igjen», forklarer Bergstad.  

Det er i dag en delt gjennomføring mellom Forsvarets egne verksteder og sivile leverandører. En større andel av vedlikeholdet vil i fremtiden bli gjort ved sivile verft. Dette vil sikre at Forsvarets verksteder har kapasitet og kan spisses mot prioriterte aktiviteter. 

«For å ivareta forsyningssikkerhet og beredskap, samt sikre nasjonal kompetanse, er det avgjørende at fartøyene vedlikeholdes i Norge. Bruk av leverandørens fasiliteter vil frigi egen infrastruktur til andre formål, og derved øke Forsvarets tilgjengelige kapasitet», sier Bergstad videre.  

Sivilt- militært samarbeid 

Forsvarsmateriell, Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon har over tid arbeidet med flere tiltak for å modernisere Fridtjof Nansen-klassen og redusere tiden som har gått med til vedlikehold. Nå skal arbeidet ytterligere effektiviseres med et enda tettere sivilt-militært samarbeid enn vi har i dag.  

Samarbeid mellom forsvarssektoren og næringslivet er god utnyttelse av samfunnets totale ressurser. En slik modell gir forsvarssektoren mulighet til å holde kostnadene på et lavest mulig nivå samtidig som økt vedlikeholdskapasitet kan være tilgjengelig relativt raskt.  

Fridtjof Nansen-klassen er komplekse kampplattformer. I grensesnittet mellom oppdatert våpen- og sensorutrustning og skipstekniske oppgraderinger handler det om å integrere oppdateringen uten å forringe fartøyets integritet. Det er denne integrasjonskompetansen som er avgjørende for et vellykket samarbeid med valgt leverandør. Navantia, som har designet og bygget fartøyene, vil kunne bidra med kompetanseoverføring til valgt leverandør.  

Personellet i Sjøforsvaret, FLO og FMA har gjort og gjør en betydelig innsats for å holde fregattene operative. Det skal de fortsatt gjøre, men hovedvedlikeholdet hvert femte år vil sammen med oppgraderingsprosjektene utføres gjennom denne strategiske rammeavtalen som nå lyses ut. Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som har ansvaret for Forsvarets egne verksteder. Disse skal fortsette å utføre vedlikehold på fregattene, men spisset mot prioriterte områder. 

Det er viktig å understreke at den militære kompetansen er helt nødvendig for å holde fregattene operative.  
«Arbeidsoppgavene vil i stort være de samme for våre ansatte forklarer NK FLO», brigader Håkon Warø.  

«Våre egne ansatte vil ikke oppleve stor forskjell i arbeidsoppgaver, men de skal i større grad utføre oppgaver knyttet til militærspesifikt materiell. Noe mer reisevirksomhet må vi også være forberedt på siden arbeidet også vil skje ved sivile verft», sier Warø.

Stiller strenge krav til leverandøren  

Leverandøren vil få et helhetlig ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring.  Dette vil omfatte både Forsvarets egne leveranser og leveranser fra eksisterende og fremtidige leverandører. Potensielle leverandører må tilfredsstille krav til infrastruktur, kompetanse, helse, miljø og sikkerhet, finansiell styrke og eierstruktur for å bli invitert til konkurransen. Forsvaret har behov for at leverandøren kan understøtte Sjøforsvarets vedlikeholdsbehov med tilhørende tjenester i hele konfliktspekteret. Rammeavtalen vil ha en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse en eller flere ganger. Verdien på kontrakten er estimert til flere milliarder norske kroner.  

Fakta

  • Forsvarsmateriell skal på vegne av forsvarssektoren inngå en strategisk rammeavtale for vedlikehold og oppgraderinger av Forsvarets fregatter.  
  • En strategisk rammeavtale skiller seg fra et typisk kunde- leverandør forhold ved at man inngår en langsiktig relasjon med en ekstern aktør som over tid bidrar til å videreutvikle virksomhetsprosesser, verdier, effekter og resultater. Leverandøren skal være aktiv pådriver for å oppnå målene og stiller med tilstrekkelig kompetanse og ressurser for oppnåelse av dette. 
  • Forsvarssektoren bruker også i dag eksterne leverandører på vedlikehold som skal inngå i den nye avtalen. Forskjellen er at vedlikeholdet ikke nødvendigvis skal skje på egne verksteder, men gjøres ved sivile verft. 
  • Konkurransen gjennomføres som en konkurransepreget dialog. Den består av tre faser, som innledes med denne kvalifikasjonsfasen. Alle interesserte leverandører har mulighet til å levere forespørsel om å delta i konkurransen. Av de kvalifiserte leverandørene vil tre bli invitert til dialog i neste fase (dialogfasen). Når dialogfasen er avsluttet vil leverandørene bli invitert til å inngi et endelig tilbud basert på resultatet av den foregående fasen. Kontraktsinngåelse skal skje i løpet av 2023.  
  • Det stilles krav til at dokk- og verkstedsfasiliteter skal være lokalisert i Norge. Det skal inngås en sikkerhetsavtale med valgt leverandør, og personell som skal utføre arbeid om bord på fregattene skal sikkerhetsklareres.  
  • Rammeavtalen vil ha en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse en eller flere ganger. Verdien på kontrakten er estimert til flere milliarder norske kroner.