IKT-pilot som kan redde liv på havet

I tråd med den teknologiske utviklingen ønsker Sjøforsvaret å bedre muligheten for behandling av syke og skadde på fartøy.

Sanitetslaget i arbeid på havet. Foto: Forsvaret
Sanitetslaget i arbeid på havet. Foto: Forsvaret

Dagens løsning for beslutningsstøtte for saniteten om bord på fartøy består av kommunikasjon via telefon til Sjøforsvarets legevakt. Ved i tillegg å overføre pasientdata, bilder og video direkte til legen, vil en kunne fatte en sikrere beslutning eller gi bedre råd for håndtering av den syke eller skadde.

Samtidig vil en ved å benytte samme elektroniske pasientjournal som sivilt helsevesen, kunne samvirke mer effektivt mellom sivil og militær helse.

Bliksund er valgt som eneleverandør for piloten

Arbeidet startet med at Forsvaret Sanitet og program Mime i Forsvarsmateriell gjennomførte øvelsen Digital Serpent i august 2023 med leverandøren Bliksund. De har rammeavtale med Sykehusinnkjøp, som alle de Regionale Helseforetakene (RHF) har gjort avrop på.

Potensialet ved å bruke Bliksund blir følgelig sømløst å kunne overlevere pasienter mellom Forsvaret og statlige helseinstitusjoner i en totalforsvarsramme. Videre kan beslutningsstøtte-modulen med telemedisin også kunne utvides til å omhandle støtte fra spesialisthelsetjenesten.  

Uniformert sanitetssoldat står med et nettbrett foran en skjerm på veggen
Pasientoversikt sanntidskjema for sanitetsleder. Foto: Forsvaret

Hva har blitt gjort?

Etter samarbeidet på øvelse Digital Serpent, ble det satt i gang arbeid med å få finansiering og opprette en pilot for Sjøforsvaret, og i medio desember ble kontrakten med Bliksund underskrevet.

Dette har gitt Sjøforsvaret en pilot på tre fartøyer, KNM Måløy, KV Harstad og KNM Maud. KNM Måløy deltar i NATOs stående minerydderstyrke i første halvår i 2024, og KV Harstad vil operere i områder utenfor helikopterrekkevidde til fastland. Da må livreddende behandling til egne og pasienter fra fiskeflåten, kunne gis på best mulig måte fra fartøyet.

KNM Maud er valgt for å sørge for tilstrekkelig klinisk samhandling mellom fartøy og landbaserte sanitetskapabiliteter. Inkludert i kontrakten er kurs og opplæring, samt tilpasning av løsning til Sjøforsvaret.  

Erfaringer fra bruk av telemedisinløsningen på KNM Måløy

Skipssjef på KNM Måløy, kapteinløytnant Markus Johannessen beskriver telemedisinløsningen slik:

- Inntrykket av verktøyet er at det gir sanitetslaget en bedre oversikt i behandling og vurdering av pasienter, samt bedre evne til å gi meg som sjef en tydelig situasjonsvurdering. Ved direkte kommunikasjon med lege på land, får sanitetslaget et bedre beslutningsgrunnlag, og sikrer i enda større grad riktig behandling. Med videre trening og testing, er vi sikker på at verktøyet vil bidra sterkt til enda bedre behandling av skadde om bord, sier Johannessen.

Både gjennomføring av kontraktsinngåelse og tilpasninger fra Sjøforsvarets side følger en smidig prosess. Fra ide til gjennomføring har alt gått veldig fort, takket være iherdig arbeid fra alle involverte. God og ryddig dialog har vært nøkkelen til suksess.  

IKT-pilot som kan redde liv på havet_3_800x640.jpg
Soldat med nettbrett smiler ned mot pasient

Planen videre 

Nå fortsetter testene på de tre fartøyene, og det vil bli gjennomført regelmessige øvelser for å teste systemet, og for få systemet tilpasset til Sjøforsvarets bruk.

Beslutningsgrunnlaget for Forsvarets sanitet vil tas frem igjennom piloten, slik at nytten, videre bruk og utvikling av systemet kan vurderes i løpet av 2024.