God måloppnåelse

Vi arbeider sammen med Forsvaret for å effektivisere materielldriften i sektoren. I løpet av 2020 er det realisert en effektiviseringsgevinst på 110 millioner kroner med en samlet realisering på 488 millioner kroner for perioden 2017-2020. Dette er mer enn målsettingen som ble satt for perioden. Vårt samfunnsansvar, med å forvalte fellesskapets ressurser på en forsvarlig og best mulig måte, er godt ivaretatt. Den totale økonomiske ressursrammen var på 18,6 milliarder kroner. Vi leverte innenfor driftsrammene. På investeringsrammen var det et mindreforbruk på 1,4 milliarder kroner som skyldes forsinket fremdrift i kontraktsinngåelse for nye ubåter. Etatens økonomistyring og kvaliteten på virksomhetsregnskapet for 2020 var god.

Ved årets slutt hadde vi god måloppnåelse på fem av seks mål gitt i Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev. Vi overleverte materiell til Forsvaret til en verdi av 9,4 milliarder kroner i 2020. Vi inngikk omkring 100 nye kontrakter om fremtidige leveranser til en samlet verdi på inntil 4,6 milliarder kroner. Dette er sentrale bidrag i den pågående moderniseringen av Forsvaret.

 

Leveranser og kontrakter

De største leveransene var seks F-35 kampfly og ett NH90 helikopter til Luftforsvaret, artilleri til Hæren, feltvogner og håndholdte radioer til Heimevernet, nytt periskopsystem til Ula-klassen ubåter i Sjøforsvaret, lette terrengkjøretøy og HK 416 håndvåpen. I hovedsak er materiellet levert til riktig tid til tross for de utfordringene pandemien har gitt.

Økonomisk ramme er oppgitt eksklusiv merverdiavgift

Den største investeringen også i 2020 var anskaffelsen av F-35 kampfly. Investeringsutgiftene til kampfly var på 7,3 milliarder kroner og utgjør litt under halvparten av vår samlede tildeling til investeringer. Arbeidet med anskaffelsen av nye undervannsbåter i samarbeid med Tyskland er videreført i 2020. De største pågående investeringene utover kampflyprogrammet og nye undervannsbåter er P-8 maritime patruljefly, NH90 helikopter, nytt artillerisystem, nye kystvaktfartøy og sensorer for militær luftromsovervåking. Det skal anskaffes nye sikre plattformer gjennom program MAST (militær anvendelse av skytjenester) og Mime (program for taktisk informasjonsinfrastruktur/kampnær IKT). Begge programmene er igangsatt, og vi er i ferd med å finne strategiske samarbeidspartnere. Forsvarsmateriell støtter anskaffelsen av nye redningshelikoptre hvor Justis- og beredskapsdepartementet er prosjekteier og prosjektansvarlig.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet er det fremforhandlet ni nye industrisamarbeidsavtaler
med utenlandske leverandører i 2020. Den totale industrisamarbeidsforpliktelsen for disse avtalene er på om lag 500 millioner kroner. Hele porteføljen på 41 løpende industrisamarbeidsavtaler hadde ved årsskiftet en total forpliktelse på 15,1 milliarder kroner. Utenlandske leverandører, med aktiv industrisamarbeidsavtale, forplikter seg til å gjennomføre forsvarsrelatert aktivitet i Norge til en verdi som tilsvarer forpliktelsen i de inngåtte avtalene.

Likestilling og mangfold

Ved utgangen av 2020 hadde vi 1487 ansatte, fordelt på 326 kvinner og 1161 menn. Våre ansatte kan deles inn i fire kategorier. Samlet er det rundt 22 prosent kvinner i virksomheten. Det er flest kvinner i saksbehandler- og rådgiverstillinger i organisasjonen.

I handlingsplan for mangfold har vi beskrevet at for oss innebærer mangfold blant annet representativitet i kjønn, etnisitet, alder, religion og legning. Mangfold innebærer både synlige og ikke-synlige ulikheter blant våre ansatte. Forsvarsmateriell deltar i markeringen av Oslo Pride. Vårt mål er at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass som tiltrekker oss de beste, uavhengig av kjønn, legning, alder og etnisitet.

For å bli ansatt i Forsvarsmateriell må man kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivået som er nødvendig for stillingen. I rekrutteringsarbeidet legger vi vekt på bruke dokumenterte metoder og høy grad av struktur for på den måten å øke sannsynligheten for at den best kvalifiserte får jobben, uavhengig av kjønn, legning, alder og etnisitet. Nøytral ordbruk i stillingsutlysninger vektlegges. Vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad og legger arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjon evne.

Alle årsrapporter for Forsvarsmateriell er tilgjengelig på nett.