God måloppnåelse

Vårt samfunnsansvar, med å forvalte fellesskapets ressurser på en forsvarlig og best mulig måte, er godt ivaretatt. Vi leverte innenfor driftsrammene både på investeringer og driftsutgifter. Etatens økonomistyring og kvaliteten på virksomhetsregnskapet for 2021 var god.

Vi hadde god måloppnåelse med unntak av Fremskaffelse av Materiell der kapasiteten (antall ansatte) må økes for å innfri de økte investeringsrammene. Vi inngikk omkring 150 nye avtaler om fremtidige leveranser til en samlet verdi på inntil 44 milliarder kroner. Dette er sentrale bidrag i den pågående moderniseringen av Forsvaret.

Kontrakter grafikk årsrapport_4000x2250

 

Leveranser og kontrakter

Betydelige mengder nytt materiell er tilført Forsvaret, og da særlig Hæren og Luftforsvaret. Hæren har mottatt ingeniørpanservogner, mørkeutrustning og håndvåpen. Luftforsvaret har mottatt tre F-35 kampfly, nye luft-til-luft missiler, to NH90 helikoptre og fire AW101 redningshelikoptre. For Sjøforsvaret er det foretatt hovedoverhaling av en fregatt og to korvetter er forberedt for tropisk farvann. Innenfor IKT-området er Forsvarets sikre plattformer videreutviklet, skybasert løsning for ugradert kommunikasjon og samhandling er etablert og system for fellesoperativ etterretning, overvåkning og rekognosering (JISR) tilgjengeliggjort.

Den største investeringen også i 2021 var anskaffelsen av F-35 kampfly. Investeringsutgiftene til kampfly var på 6,3 milliarder kroner og utgjør 33 % av vår samlede tildeling til investeringer. Det er inngått kontrakt med en ramme på 33,4 mrd. kr for anskaffelsen av nye undervannsbåter (i samarbeid med Tyskland). De største pågående investeringene utover kampflyprogrammet og nye undervannsbåter er P-8 maritime patruljefly, NH90 helikoptre, nytt artillerisystem, nye kystvaktfartøy og sensorer for militær luftromsovervåking. Det skal anskaffes nye sikre IT plattformer gjennom program MAST (militær anvendelse av skytjenester) og Mime (program for taktisk informasjonsinfrastruktur/kampnær IKT). Forsvarsmateriell støtter anskaffelsen av nye redningshelikoptre hvor Justis- og beredskapsdepartementet er prosjekteier og prosjektansvarlig.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet er det fremforhandlet åtte nye industrisamarbeidsavtaler med utenlandske leverandører i 2020. Den totale industrisamarbeidsforpliktelsen for disse avtalene er på om lag 34,7 mrd. kr. Hele porteføljen på 47 løpende industrisamarbeidsavtaler hadde ved årsskiftet en total forpliktelse på 49,2 milliarder kroner. Aktiviteter i norsk industri som følge av industrisamarbeidsavtalene ble i 2021 godskrevet for 5,08 milliarder kroner. Dette gjelder industrisamarbeidsaktiviteter gjennomført i 2020 og involverer 64 norske bedrifter inkludert små og mellomstore bedrifter.

Likestilling og mangfold

Ved utgangen av 2021 hadde vi 1 484 ansatte, fordelt på 355 kvinner og 1 129 menn. Våre ansatte kan deles inn i fire kategorier. Samlet er det rundt 24 prosent kvinner i virksomheten, opp fra 22 prosent i 2020. Det er flest kvinner i saksbehandler- og rådgiverstillinger i organisasjonen.

I handlingsplan for mangfold har vi beskrevet at for oss innebærer mangfold blant annet representativitet i kjønn, etnisitet, alder, religion og legning. Mangfold innebærer både synlige og ikke-synlige ulikheter blant våre ansatte. Forsvarsmateriell deltar i markeringen av Oslo Pride. Vårt mål er at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass som tiltrekker oss de beste, uavhengig av kjønn, legning, alder og etnisitet.

For å bli ansatt i Forsvarsmateriell må man kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivået som er nødvendig for stillingen. I rekrutteringsarbeidet legger vi vekt på å bruke dokumenterte metoder og høy grad av struktur for på den måten å øke sannsynligheten for at den best kvalifiserte får jobben, uavhengig av kjønn, legning, alder og etnisitet. Nøytral ordbruk i stillingsutlysninger vektlegges. Vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad og legger arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjon evne.

Alle årsrapporter for Forsvarsmateriell er tilgjengelig på nett.

Trykk her for eldre årsrapporter