Differansen mellom tildeling og regnskap er tildelte midler som skyldes for eksempel forsinkelser i leveranser og lignende. De overføres til året etter for investeringsutgifter. 

 

God måloppnåelse

Det er et viktig samfunnsansvar å forvalte fellesskapets ressurser. Totalrammen vår var 17,9 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er i balanse. På investeringsbudsjettet var det et mindreforbruk på 1,4 milliarder kroner som blant annet skyldes utsatte utbetalinger til F-35-programmet.

Etatens økonomistyring og kvaliteten på virksomhetsregnskapet er god. Årets gode måloppnåelse er et resultat av innsatsen og kompetansen hos våre ansatte, Forsvaret, våre øvrige partnere i sektoren og forsvarsindustrien.

 

I 2019 har vi tilfredsstillende måloppnåelse på fem av seks mål gitt i departementets iverksettingsbrev til etaten. Vi har anskaffet og overlevert materiell til Forsvaret til en verdi av 13,4 milliarder kroner. Vi har inngått 118 nye kontrakter om fremtidige leveranser til en samlet verdi av inntil 5 milliarder kroner. Dette er sentrale bidrag i pågående modernisering av Forsvaret.

 

Leveranser og kontrakter

Den største utbetalingen i 2019 var knyttet til leveringen av seks F-35 kampfly. Forsvaret nådde en viktig milepæl med erklæringen av Initial Operational Capability som innebærer at det kan etableres nasjonal luftmilitær beredskap med F-35.

 

De største leveransene i tillegg til F-35 kampfly var logistikkfartøyet KNM Maud, tre NH90 helikopter i endelig versjon, artilleriskyts, ingeniørpanservogner, to AW101 redningshelikopter og et større antall IVECO lette pansrede patruljekjøretøy. De fleste leveranser er levert til riktig tid og med rett kvalitet, unntaket er NH90 hvor leverandøren fortsatt ikke leverer som forutsatt. Denne anskaffelsen har vært
utfordrende for etaten og vil fortsatt være det i årene fremover.

Regjeringens nasjonale forsvarsindustrielle strategi har resultert i at ti nye industri-
samarbeidsavtaler med utenlandske leverandører til en samlet verdi av 7,5 milliarder kroner ble inngått i 2019. Disse avtalene bidrar til videreutvikling av norsk forsvarsteknologi og kommer norsk forsvarsindustri og norske arbeidsplasser til gode.

Likestilling og mangfold

Ved utgangen av 2019 hadde vi 1442 ansatte, fordelt på 304 kvinner og 1138 menn. Vårt mål er at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass som tiltrekker oss de beste, uavhengig av kjønn, legning, alder og etnisitet. For å bli ansatt i Forsvarsmateriell må man kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivået som er nødvendig for stillingen. I rekrutteringsarbeidet legger vi vekt på å bruke dokumenterte metoder og høy grad av struktur for på den måten å øke sannsynligheten for at den best kvalifiserte får jobben uavhengig av kjønn, legning, alder og etnisitet. Vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad og legger arbeidsforholdet til rette for personer med redusert funksjonsevne. Kompetansenivået er høyt i organisasjonen, og over 80 prosent av de sivile har høyere utdanning. 85 prosent av våre militært ansatte har høyere militær utdanning. Forsvarsmateriell jobber systematisk med likelønn. Fastsettelse av lønn til nytilsatte er basert på kvalifikasjoner og er kjønnsnøytrale.

Alle årsrapporter for Forsvarsmateriell er tilgjengelig på nett.