Gro Jære magisk_4000x2250

Leders beretning 2022

Vårt samfunnsoppdrag er å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret på en ressurseffektiv og bærekraftig måte. Vi ivaretar eierskapsforvaltningen av materiellet i hele levetiden. Vi følger også opp industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid. Russlands invasjon av Ukraina har medført en betydelig aktivitet for oss knyttet til donasjoner for å styrke den ukrainske forsvarsevnen.

Oppdragene til Forsvarsmateriell gis i de årlige tildelingsbrevene fra Forsvarsdepartementet. I 2022 var det overordnede effektmålet «Materiell og tjenester som møter Forsvarets behov, er tilgjengeliggjort på en mest mulig ressurseffektiv og bærekraftig måte». Dette underbygges av tre resultatmål; R1: Fremskaffelse av materiell og tjenester til tid, kostnad og ytelse. R2: Effektiv eierskaps- og materiellforvaltning. R3: Et beredskapsklart Forsvarsmateriell.

Betydelige mengder nytt materiell er tilført Forsvaret. Luftforsvaret har mottatt seks F-35 kampfly og tre P8 Poseidon maritime patruljefly. Hæren har mottatt CV90 kamp- og støttevogner, ingeniørpanservogner, lastevogner, trekkvogner, håndvåpen og nærforsvarsvåpen. For Sjøforsvaret er det foretatt oppdateringer for ubåt og fregatt. Innenfor IKT-området har vi levert nye sambands- og kommunikasjonsløsninger for ulike formål i Forsvaret. 

Det har vært god fremdrift innenfor de fleste strategiske prosjektene som skal gi leveranser de kommende år.

Prosjekt nye ubåter har tilfredsstillende fremdrift, og byggestart for den første ubåten planlegges i 2023. Anskaffelsen av nye ytre kystvaktfartøy pågår. To av tre nye kystvaktfartøyer i Jan Mayen-klassen planlegges overlevert til Forsvaret i 2023. Etter grundige vurderinger terminerte vi kontrakten for anskaffelse av NH90 maritime helikoptre i 2022. Over lengre tid har vi forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren, men mer enn 20 år etter at kontrakten ble inngått stod vi fortsatt uten helikoptre som kunne gjøre jobben de var kjøpt for. Vi er imidlertid i gang med å finne en erstatning, og forprosjektet til ny maritim helikopterkapasitet har hatt god fremdrift.

Vårt samfunnsansvar, å forvalte fellesskapets ressurser på en forsvarlig og best mulig måte, er tilfredsstillende ivaretatt.

Vår vurdering er at måloppnåelse er mindre tilfredsstillende for resultatmål 1. Det skyldes i hovedsak forsinkelser i enkelte prosjekter som følge av utfordringer i leverandørmarkedet og at vi, blant annet av kapasitetshensyn, har måttet gjøre prioriteringer i vår omfattende prosjektportefølje. I målvurderingen er det også vektlagt at vi vurderer risikoen for manglende måloppnåelse i langtidsplanperioden til å være høy. Vi gjennomfører tiltak for å håndtere risikoen,

og har blant annet iverksatt en kapasitetsmessig styrkning på investeringsområdet.

For at fornyelsen av materiellet til Forsvaret kan videreføres i tråd med langtidsplanens utviklingsperspektiv, er det viktig å produsere tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for nye prosjekter. Vi har prioritert dette arbeidet høyt i 2022, blant annet med å kraftsamle i dedikerte produksjonsteam. Vi viderefører dette tiltaket i 2023.

Når det gjelder resultatmål 2, er det tilfredsstillende teknisk tilstand for de fleste av materiellsystemene. Den overordnede statusen trekkes imidlertid ned av utfordringer ved noen sentrale systemer slik at status på resultatmålet er mindre tilfredsstillende. Dette underbygges eksempelvis av Riksrevisjonens rapport høsten 2022 om Forsvarets informasjonssystemer, der de påpekte mangler og sårbarheter. Vi arbeider sammen med Forsvaret med en felles tiltaksplan for å rette opp avvikene. I 2022 oppnådde vi en viktig milepæl i materiellforvaltningen da vi fullførte innlemming i SAP av alle materiellsystemene som skal driftes fremover. Det legger til rette for en helhetlig og mer effektiv understøttelse av materiellet. Sektorens evne til å nå målene i langtidsplanen innenfor modernisering og effektivisering er utfordrende. Vi har sammen med Forsvaret et ansvar for å bidra til å nå sektorens målsetninger. Dette arbeidet ligger bak plan. Samtidig ligger vi godt an til å nå våre interne målsetninger på området.

Nå er Norges F-16 jagerfly solgt16_1920x1080

Resultatene og fremdriften innenfor avhending av materiell er tilfredsstillende. Det ble i 2022 inngått kontrakt om salg av 32 F-16 kampfly fra Norge til Romania til en verdi av cirka fire milliarder kroner. Avhendingen av fregatten Helge Ingstad ble ferdigstilt i februar 2022. Forsvarets behov for utrangering av gammelt materiell er stort. Vår kapasitet til å håndtere avhendingen styrkes, og vi har overtatt lagerkapasitet for materiell som skal avhendes. Vi har god fremdrift i forberedelsene til avhending av flere større materiellsystemer som P-3 Orion overvåkningsfly og Nordkapp-klasse kystvakt-fartøy.

I 2022 har vi understøttet den nasjonale forsvarsindustrielle strategien på en tilfredsstillende måte. På vegne av Forsvarsdepartementet fremforhandler vi industrisamarbeidsavtaler med utenlandsk industri i de prosjektene der dette er et krav. Det ble i 2022 fremforhandlet åtte nye avtaler med utenlandske leverandører med en samlet forpliktelse på over åtte milliarder kroner. Industrisamarbeidsavtalene kommer norsk forsvarsindustri til gode, inkludert små og mellomstore bedrifter.

I tillegg leverer norsk forsvarsindustri verdensledende materiell gjennom flere av prosjektene.

Bærekraft skal være en integrert del av vår virksomhet. I 2022 etablerte vi Forsvarsmateriells bærekraftspolicy. Policyen tydeliggjør hvordan vi skal opptre som en bærekraftig etat, og hvordan vi skal bruke vår markedsmakt til å skape endring. Vi samarbeider med de øvrige etatene i sektoren og har jobbet sammen for å utgi Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi. Bærekraftsarbeidet videreføres med styrket innsats i 2023.

Vårt samfunnsansvar, å forvalte fellesskapets ressurser på en forsvarlig og best mulig måte, er tilfredsstillende ivaretatt. Den totale tildelingen innenfor drift og investering var på 21,9 milliarder kroner med et økonomisk resultat på 20,6 milliarder kroner. Etatens økonomistyring og kvaliteten på virksomhetsregnskapet for 2022 vurderes som god. Innenfor styring og kontroll har vi i 2022 forbedret systematikk og metodeverk innenfor risikostyring, internkontroll og forebyggende sikkerhet. Etatens styringssystem er et viktig verktøy for å sikre forsvarlig forvaltning i den daglige driften.

Vi leverte i august våre innspill til Forsvarskommisjonen.

Vi trakk frem trender som påvirker oss i et 10-15 års perspektiv og forbedringsområder som vil sette oss i posisjon til å håndtere utviklingen. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5, «Fremtidsutsikter». 

Krigen i Ukraina og den negative utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen har understreket betydningen av vårt oppdrag. Det siste året har på en dyster måte aktualisert visjonen vår «relevant og tidsriktig» i et større perspektiv. Relevante og tidsriktige materielldonasjoner til Ukraina har blitt viktige bidrag til vår sikkerhet, samtidig som relevante og tidsriktige leveranser til Forsvaret er sentralt. I tiden fremover vil vi videreføre støtten til Ukraina gjennom bidrag til Nansen-programmet.
 

Gro Jære i trappen med blå bakvegg på GW1 som ny direktør FMA

 

En stor takk til våre medarbeidere for en solid innsats. Vi ønsker også å takke Forsvaret, våre øvrige samarbeidspartnere i sektoren og våre leverandører som har bidratt til årets måloppnåelse.

Gro Jære

direktør Forsvarsmateriell
Oslo, 28. april 2023

Årsrapporter_1920x1080

Alle årsrapporter for Forsvarsmateriell er tilgjengelige på nett.

Trykk her for å se alle våre årsrapporter.