Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet_1920x1080

Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet

Det skal anskaffes en fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet (NMCM) til Sjøforsvaret basert på modulære, ubemannede og autonome systemer for å erstatte dagens minerydderkapasitet, som er basert på minerydderfartøy av Oksøy og Alta-klassen.

Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet

Omfang: Modulære, ubemannede og autonome systemer for rydding av miner både fra fartøy og fra et landelement. Sjømodulen støttes av fartøy utenfor det minefarlige området.

Prosjektets verdi: 4.4 milliarder kroner

Oppdrag gitt: Ja

Ferdigstillelse: 2032

Prosjektet NMCM er et resultat av nye måter å jobbe på, og skal resultere i langsiktige positive gevinster i form av kostnadsreduksjoner, økte ytelser og redusert klimaavtrykk.

Konseptet består av autonome undervannsfarkoster (AUV) utstyrt med sensorsystemer for rydding av sjøminer. Ubemannede, autonome overflatekoster (USV) blir utstyrt med systemer for minesveiping inne i minefarlig område. Et støttefartøy fungerer som “moderplattform” utenfor det minefarlige området, for å redusere risikoen for personell i et minefarlig område.

Farkostene sendes ut og hentes inn fra støttefartøy, begrepet som omtales Launch & Recovery, også for ROV operasjoner i forbindelse med uskadeliggjøring av miner. USV blir mest sannsynlig et fartøy på under 24 meter som opereres bemannet og autonomt. De vil bli brukt til både sveipeoperasjoner og til å følge en neddykket farkost, og fungere som et kommunikasjonsrele.

Løsningen kan enkelt utvides med flere og/eller andre komponenter/moduler til bruk på sjø, land eller i luften. Systemet som er tatt frem gjennom dette prosjektet danner også grunnlaget for innføringen av tilsvarende teknologi innen andre krigføringsområder.

Prosjektet utfordrer eksisterende teknologi og regelverk ved at systemene skal opereres basert på egen beslutningsautonomi utenfor “line of sight”. Det er derfor viktig at Forsvaret lykkes i å endre måten de gjennomfører maritime minemottiltaksoperasjoner på.

Prosjektet er i et tidligsamarbeid med industrien og Forsvaret for å utvikle og teste konseptet. Les mer her i kap. 7.2 om samarbeidet med industri og utvikling: Meld. St. 17 (2020–2021) (regjeringen.no)