2017-12-14-F-35-over-rondane-Forsvaret

Kampflyprogrammet

I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.

F-35-forsvaret
F-35 skal brukes av
Luftforsvaret

Kampflyprogrammet

F-35 er et kampfly for hele Forsvaret, og vil være helt sentralt for norsk forsvarsevne de neste 40 årene. Det har lang rekkevidde, høy hastighet, god overlevelsesevne, meget tung bevæpning og sensorer som gir god oversikt under alle lys- og værforhold i alle trusselmiljøer. Disse egenskapene gir F-35 en reell evne til å bekjempe fiendtlige luftforsvarssystemer, angripe godt forsvarte bakkemål samt nekte en fiende å operere på havoverflaten over store havområder.  

Norge skal anskaffe 52 kampfly av typen F-35A CTOL (Conventional Take off and Landing). Inkludert er også alle tilhørende våpen, støttesystemer og initiell utdanning. Det er anskaffet fire treningsfly og i perioden 2017-2024 skal det leveres 48 F-35 kampfly. Prosjektet skal også tilrettelegge for driften av våpensystemet.

Det gjennomføres også to nasjonale våpenutviklingsprosjekter i regi av kampflyprogrammet. Dette er Joint Strike Missile (JSM) og APEX (Armour Piercing Explosive) - 25 millimeter flyammunisjon.

Organisering av prosjektet

Forsvarsmateriell er prosjektansvarlig, noe som innebærer å gjennomføre kampflyanskaffelsen på vegne av forsvarssektoren. Det betyr at Forsvarsmateriell inngår kontrakter med amerikanske myndigheter, samt norsk og internasjonal industri. Vi tar imot og kontrollerer materiellet, og overleverer det til Forsvaret for operativ bruk.

Anskaffelsen gjennomføres i samarbeid med F-35 Joint Program Office (JPO) der Norge er en del av et partnerskap bestående av åtte nasjoner.

Status

I september 2015 ble det første flyet formelt rullet ut fra fabrikken i Fort Worth, Texas. De to første flyene ble levert til Luke Air Force Base i Arizona i november 2015, og de to neste ble levert til samme sted i midten av 2016. I 2017 mottok Norge seks fly, av disse er tre midlertidig stasjonert på Luke Air Force Base for å bidra i treningen av norske flygere. De siste tre flyene som ble levert det året var de første flyene som ble levert til Norge. Disse landet på Ørland hovedflystasjon i november 2017.

Per februar 2023 har vi 10 fly til treningsformål på Luke Air Force Base i USA og 27 fly på Ørland flystasjon. F-35-systemet besto sin første store test da F-35 ble deployert fra Ørland flystasjon til Luftforsvarets base Rygge i november 2019 (oppnådde IOC – Initial Operational Capability). Under deployeringsøvelsen testet Luftforsvaret kampflyene, personell og våpen under alle typer forhold slik at vi er sikre på at de kan løse oppdrag for landet. Innen 2025 skal Forsvaret kunne løse hele bredden av oppdrag flyene er pålagt.

I januar 2022 overtok F-35 NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) fra F-16, og står nå på kontinuerlig beredskap fra Evenes. FOC (Full Operational Capability) der Forsvaret kan løse hele bredden av oppdrag flyene er pålagt, er ventet nådd i løpet av 2025.​ 

Leverandører og verdiskapning for norsk industri

Lockheed Martin og Pratt and Whitney er hovedleverandør for F-35 flyene. Kongsberg er hovedleverandøren for Joint Strike Missile, mens NAMMO er hovedleverandøren for APEX-ammunisjonen til flyets kanon.

Anskaffelsen av F-35 gir norsk industri muligheter til å bli leverandører i et av verdens mest avanserte teknologiprogrammer, noe som gir unike strategiske muligheter. Industrisamarbeidet blant partnernasjonene har siden begynnelsen vært basert på prinsippet om «best value», der industrien i partnernasjonene konkurrerer om oppdrag. Konseptet er valgt for å sikre høy ytelse og lave levetidskostnad for F-35.

Per juli 2020 har dette generert produksjonskontrakter til i overkant av 7,5 mrd. kroner hos norsk industri. 

Deltagelse i programmet innebærer et betydelig kompetanseløft som kvalifiserer bedriftene til å bli leverandør til andre avanserte teknologiprogrammer utenfor F-35 programmet – og med F-35 som referanse.

Produksjonen av F-35 vil fortsette i mer enn 20 år og det planlegges å produsere mer enn 160 fly pr år når programmet etter hvert kommer opp på maksimal produksjonstakt. Norges deltagelse som partner i utvikling og videreutvikling i F-35 programmet gir norsk industri anledning til å konkurrere om deleproduksjon og arbeid med vedlikehold for fly og motor.

Fakta om F-35 Lightning II

Om kampflyet

F-35 er et såkalt multirollefly, som skal kunne løse en rekke ulike oppdrag, både alene og sammen med andre.

Lengde: 15,5 meter

Bredde: 10,6 meter

Motorens skyvekraft: 40 000 pund

Drivstoffkapasitet: 8,4 tonn

Nyttelast: over 8 tonn (over 2,5 tonn i intern våpenlast)

Maks hastighet: 1,6 ganger lyden (med interne våpen)

Tre varianter

F-35 lages i tre varianter, der cockpit og systemer er like, men hvor det er noe forskjell i skrog og motorkonfigurasjon.

Bilder av F-35 Lightning II

Norsk F-35A under Kjeller Airshow 2019. (Foto: Trond Gjerde / Forsvaret)
Overflyging med tre F-35 og ett F-16 jagerfly over Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og Veterandagen 2019. (Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret)
Første skarpskyting med luft til luft-missilet AIM120 AMRAAM fra F-35 i Norge, ved Halten skytefelt. (Foto: Helge Hopen/Forsvaret)
Mottaksseremoni for F-35-kampfly på Ørland flystasjon. Her er de to pilotene Ståle Nymoen og Thomas Harlem sammen med Hans Majestet Kong Harald og sjef Lutforsvaret Tonje Skinnarland. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)
F-35 landet for første gang på Ørland flystasjon 3. november 2017. Flyene ble fløyet av amerikanske piloter fra US Air Force. (Foto: Torbjørn Kjosvold)
Tre nye F-35-kampfly tar av fra Lockheed Martins fabrikk ved Fort Worth i Texas, USA før de flyr til Ørlandet flystasjon og blir Luftforsvarets fjerde, femte og sjette F-35 på 132 Luftving. (Foto: Lockheed Martin)
2005

Den norske kampflykonkurransen begynner.

2006

Det utvikles en konseptuell løsning som leder frem til det endelige valget

2008

Regjeringen beslutter at F-35 skal anskaffes

2011

Fire treningsfly besluttes anskaffet

2015

To treningsfly mottas i USA

2016

I februar passerte flyene 100 treningstimer

2017

De første flyene kommer til Norge

2019

Flere F-35 i operativ drift i Norge

2022

Norge etablerer ny QRA-base på Evenes hvor F-35 skal ta over for F-15 på vegne av NATO

2024

Siste planlagte leveranse av F-35 til Norge

2025

Alt av fly, personell, utstyr, våpen og trening skal være på plass og klart. Alle fly skal kunne løse oppdrag