2014-11-05-kystvaktskipet-KVsvalbard-Forsvaret

Nye kystvaktfartøy

Tre nye kystvaktfartøy som skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge noensinne.

KV-Svalbard-forsvaret
De nye fartøyene skal brukes av
Sjøforsvaret

Fakta om nye kystvaktfartøy

Om fartøyene

Det er viktig at fartøyene er utrustet med kapasiteter som er nødvendig for å patruljere og løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Fartøyene skal operere med støtte fra eget helikopter.

Det stilles krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopterkapasitet, isgående egenskaper, sensor- og kommunikasjonskapasitet.

Fartøyene skal ha evne til å samvirke med​ og støtte sivile og militære avdelinger.

Nye kystvaktfartøy

Kystvakten er statens primære myndighetsutøver til havs og ivaretar den maritime sikkerheten i områder under norsk jurisdiksjon sammen med øvrige etater.

I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. Fartøyene vil tjene det norske folk, Kystvakten, kystnasjonen Norge og det norske forsvar i mange tiår fremover.

De tre nye kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen, vil døpes «Jan Mayen», «Bjørnøya» og «Hopen».

Den totale kostnadsrammen for selve prosjektet er på 6, 8 milliarder norske kroner.

Kystvaktens flåte

Kystvakten består i dag av en flåte på 13 fartøyer. Fire av disse er helikopterbærende. Fartøyene opererer i hele Norges maritime interesseområde, inkludert arktiske farvann. Fartøyene bidrar daglig med blant annet til suverenitetshevdelse, søk og redning, ressursforvaltning og oljevern.

De tre helikopterbærende kystvaktfartøyene i Nordkapp-klassen ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet og vil nå sin tekniske levealder om få år.

Teknologivalg på de nye kystvaktfartøyene vektlegger miljøorienterte løsninger innenfor det mulighetsrommet som fartøyenes oppgaver, operasjonsmønster og operasjonsområde tillater.

Fartøyene bygges etter DNV GLs strengeste miljø- og utslippskrav, inkludert fremtidige utslippskrav som er varslet innført.

Kystvaktfartøyprosjektet

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å gjennomføre anskaffelsen. Anskaffelsen gjøres i henhold til anskaffelsesreglement for forsvarsektoren og er rettet mot norske verft.

Prosjektet ble vedtatt i Stortinget i Stortingsproposisjon 1 2013/2014; da som ett fartøy. I 2016 ble oppdraget utvidet til tre fartøyer.

Endringen innebar at Forsvarsdepartementet måtte fremme prosjektet på nytt for Stortinget. Stortinget vedtok ny kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner i St. prop. 66 S(2017-2018).

Leverandør

Forsvarsmateriell mottok innen fristen (15. mars 2017) tilbud fra følgende verft:

  • Weston Group AS, Ølensvåg
  • Kleven Verft AS, Ulsteinvik
  • Vard Group AS Langsten, Tomrefjord

Etter å ha vurdert tilbud fra de tre norske verftene, og gjennomført flere forhandlingsrunder med alle tre, besluttet Forsvarsmateriell å gå i sluttforhandlinger med Vard Group AS Langsten.

25. juni 2018 inngikk Forsvarsmateriell og Vard Group AS Langsten kontrakt om byggingen av tre nye kystvaktfartøy til en kontraktsverdi på 5, 2 milliarder kroner.

Vard gruppen er en stor nasjonal aktør innen bygging av spesialiserte fartøyer med fem skipsverft lokalisert i Norge. De har tidligere blant annet bygget KV Svalbard og Etterretningstjenestens nye skip Marjata.

Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra Vard og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

Status

Fartøyene planlegges levert til Forsvaret i perioden 2022 til og med 2024.

Fra 2018 til 2020 er prosjektet i detaljdesign-fasen og byggingen vil foregå fra 2019 til 2024.

Fakta om nye kystvaktfartøy

Om fartøyene

Det er viktig at fartøyene er utrustet med kapasiteter som er nødvendig for å patruljere og løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Fartøyene skal operere med støtte fra eget helikopter.

Det stilles krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopterkapasitet, isgående egenskaper, sensor- og kommunikasjonskapasitet.

Fartøyene skal ha evne til å samvirke med​ og støtte sivile og militære avdelinger.

Erstatter Nordkapp-klassen

Nordkapp-klassen ble innfaset i 1981 og har vært i Kystvaktens tjeneste i snart 40 år.

Bilder av Kystvaktens nye fartøy

Illustasjon-nye-kysvaktfartoy2
Illustration-Coast-Guard-Vessels
Illustrasjon-Kystvaktens-nye-fartoy
2017

Forsvarsmateriell utlyser anbudskonkurransen om bygging av nye fartøy til Kystvakten

2018

25. juni - Forsvarsmateriell kontrakt med Vard Group AS Langsten

2019

Byggingen av de nye kystvaktfartøyene starter

2021

Test av første fartøy

2022

Første fartøy blir levert

2023

Andre fartøy blir levert

2024

Tredje fartøy blir levert