Avhending av materiell gjennomføres med hjemmel i normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger, samt for avhending av materiell som tilhører staten (normalinstruksen). I tillegg vil lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi (eksportkontrolloven), og tilhørende forskrift og retningslinjer, samt retningslinjer gitt av Forsvarsdepartementet, være styrende for svært mange av materielltypene som har vært benyttet i sektoren.

Forsvarsmateriell beslutter i hvert enkelt tilfelle hvilken avhendingsmetode som skal benyttes. Normalt vil dette være en av følgende:

  • Salg fra nasjon til nasjon
  • Direkte salg til offentlig eller privat virksomhet nasjonalt eller internasjonalt
  • Offentlig salg
  • Donasjon/vederlagsfri overføring til annen stat, offentlig institusjon eller veldedig formål
  • Destruksjon og påfølgende innlevering som avfall/salg som skrapmetall

Et bærende prinsipp i normalinstruksen er at all avhending av materiell fra staten skal skje etter offentlig kunngjøring. Siden mange materiellkategorier benyttet av Forsvaret er av sensitiv karakter må det jevnlig gjøres unntak fra dette prinsippet. Alle unntak må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Forsvarsdepartementet.

Forsvarsmateriell er pålagt å gi årlig oversikt over direkte salg av materiell til private aktører. Unntatt herfra er transaksjoner som av sikkerhetsmessige grunner må beskyttes.

Lovverk

Våre tre hovedprosesser

Våre tre hovedprosesser er å anskaffeforvalte og utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele dets levetid for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Les om dem her.