2018-11-28-Cyberforsvarets-operasjonssenter-Forsvaret

MAST

MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.

taktisk-feltterminal-forsvaret
De nye skytjenestene skal benyttes av
hele forsvarssektoren

MAST

Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter som hører sammen i et program som vi kaller MAST. Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter MAST skal samkjøre. MAST ser også på hvordan man jobber og søker å forbedre dette i alle ledd, til det beste for sektoren. Derfor er MAST et virksomhetsprogram.

Omfanget inkluderer IKT-plattformer for alle relevante formål i Forsvaret, inkludert kommando og kontroll, forvaltning, logistikk, kontorstøtte, samhandling og digitalisering.

I dag bruker Forsvaret skyteknologi i liten grad. Målet er å oppnå mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for nasjonale styrker i operasjoner, samt med aktører i totalforsvaret og allierte. De nye skyløsningene skal erstatte og oppgradere mye av det Forsvaret driver med. 

Virksomhetsprogrammet MAST varer fra 2019 og frem til 2028. 

STATUS

Gjennom en konkurransepreget dialog med tre tilbydere har MAST siden januar 2021 jobbet for å finne en strategisk partner som både skulle ta over og forbedre driften av flere av dagens systemer og tjenester, og samtidig ta ansvar for å utvikle fremtidens løsninger. Siden konkurransen ble lyst ut, har dialogen med leverandørene og nye vurderinger ført til flere justeringer av både innhold og omfang. Det siste året har imidlertid endringene i sikkerhetssituasjonen ført til at risikobildet for MAST-programmet er blitt langt mer alvorlig og komplekst, i tillegg til at Forsvarets behov har endret seg.

Ut fra en helhetsvurdering har Forsvaret kommet til at de ikke lenger kan gjennomføre den planlagte driftsoverføringen av dagens systemer og tjenester slik de er satt opp og fungerer i dag, og med den sikkerhetssituasjonen vi nå står overfor. Dette innebærer en så vesentlig endring i rammene for den pågående konkurransen at den dessverre må avlyses, og Forsvarsmateriell vil måtte henvende seg til markedet på nytt.  

Målene for program MAST består. Programmet skal levere en ny digital grunnmur for forsvarssektoren og modernisere forvaltningssystemene. I tillegg skal programmet utvikle IKT-virksomheten i sektoren med økt bruk av partnerskap og nye måter å jobbe på. Gjennomføringen vil imidlertid nå rigges om for å møte endrede forutsetninger, krav og behov. 

Forkortelsen MAST

MAST er en typisk militær forkortelse og står for "militær anvendelse av skytjenester".