Årsrapporten for 2020 er klar

Til tross for krevende rammebetingelser har vi i hovedsak klart å levere som planlagt.

Banner-årsrapport_4000x2250

Forsvarsmateriells årsrapport for regnskapsåret 2020 er nå klar. Et sammendrag av rapporten finner du på denne siden, og der kan du også laste ned og lese hele rapporten som PDF.

2020 ble et spesielt år, også for oss i Forsvarsmateriell, og pandemien ga krevende rammebetingelser for virksomheten. Vi har imidlertid i hovedsak klart å levere som planlagt innen investerings- og materiellforvaltningsområdet, og Forsvaret gir positive tilbakemeldinger på våre leveranser, vår evne til samarbeid og utøvelse av vår rådgivende funksjon.

Vi overleverte materiell til Forsvaret til en verdi av 9,4 milliarder kroner hvorav leveransen av seks F-35 kampfly var den største. Vi inngikk omkring 100 nye kontrakter om fremtidige leveranser til en samlet verdig av inntil 4,6 milliarder kroner. Dette er sentrale bidrag i den pågående moderniseringen av Forsvaret.

Mye nytt materiell tas i bruk av Forsvaret samtidig som eldre materiell er i ferd med å gå ut på dato teknisk sett. Vi har styrket evnen til å gjennomføre avhending av materiell og vil øke utfasingen av eldre materiellsystemer fremover. I 2020 ble det inngått kontrakt med et norsk selskap for destruksjon av fregatten Helge Ingstad.

Årsregnskapet er revidert av Riksrevisjonen. Riksrevisjonens har tatt forbehold i revisjonsberetningen på enkelte regnskapslinjer grunnet Riksrevisjonens begrensninger knyttet til covid-19 som har medført at de ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis.

Riksrevisjonen konkluderer med at virksomheten har disponert bevilgningene i samsvar med administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten.