Felles rammeavtale for Nordic Combat Uniform undertegnet

Som en viktig milepæl for The Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) har fire nordiske nasjoner inngått en felles rammeavtale med den norske leverandøren Oskar Pedersen AS om levering av The Nordic Combat Uniform (NCU). Rammeavtalen som ble signert 08.02.22 har en verdi på 425 MEUR med syv års varighet.

Felles rammeavtale for Nordic Combat Uniform undertegnet3_4000x2250

English version below

Nordic Combat Uniform er den første NORDEFCO-anskaffelsen av sitt slag, det er første gang Finland, Sverige, Danmark og Norge slår seg sammen om en felles kontrakt.

«Fire nasjoner som signerer en felles rammeavtale for nordisk kampuniform er en viktig milepæl, også for fremtidig nordisk materiell samarbeid. De nye uniforms systemene vil gi Forsvaret gode løsninger, fra innerst til ytterst for soldatene», sier brigader Øyvind Kvalvik, sjef for Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

«NCU anskaffelsen er et signifikant steg for NORDEFCO og nordisk samarbeid i felles forsvarsanskaffelser. Hver nasjon har signert individuelle rammeavtaler, men i arbeidet med å komme til denne signeringen har vi utviklet prosesser og retningslinjer for et solid samarbeid for flere nordiske anskaffelsesprogrammer», sier sjef for det finske Forsvarets Logistikk-kommando, generalmajor Kari Renko.

De nordiske nasjonene krever et moderne, funksjonelt og fleksibelt kampuniformsystem for å møte sine militære krav under krevende nordiske klimatiske forhold. Uniformsystemet inkluderer også konfigurasjoner for jungel og ørkenforhold for internasjonale operasjoner.

«Det ensartede systemet er en betydelig forbedring for soldatene i alle de fire nasjonene, og er utformet for å ha like stor funksjonalitet og passform for begge kjønn», forklarer leder for Logistikk i Försvarets materielverk (FMV), Jennifer Skjäl-Lundgren.

Tre soldater iført den nye uniformen står på stedet hvil foran en kanonrekke

Ett system, ett design

NCU inkluderer bekledning lag-på-lag, det vil si fra undertøy til det ytterste tøyet.

«Konfigurasjonene er de samme i alle land, men hver nasjon vil bruke sitt eget nasjonale kamuflasjemønster på bekledningen», sier den danske brigader Christian Brejner Ishøj fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Hodeplagg (hjelmer), hansker, fottøy eller personlig verneutstyr er ikke en del av rammeavtalen.

Konsortium

NCU-systemet er utviklet som en felles innsats av en gruppe av partnere kjent for sitt mangeårige engasjement for innovasjon. Kontraktspartner Oskar Pedersen AS er entreprenøren og Layers AS er prosjektleder for anskaffelsen. Systemets produksjons- og teknologi partnere: Siamidis SA er ansvarlig for teknisk løsning og produsent av kamp, kaldt og fuktig klima. W.L Gore & Associates GmbH er teknologileverandør for systemet og Aclima AS & Woolpower AB er leverandør av ullundertøyet.

Å få jobbe sammen med noen av de beste selskapene i bransjen og få engasjere seg i ulike teknologiske felt fra ullundertøy til lett regntøy var veldig utfordrende og givende for oss., sier. Tomm O. Pedersen, CEO in Oskar Pedersen AS

«Vi utfordret oss selv på å tilby et europeisk basert teknologiorientert system. Dette ga oss en svært pålitelig verdikjede med fokus på etikk, menneskerettigheter og miljøtemaer. Hovedprodusenten har sin kraftkilde fra egen fornybar solenergi med et CO2-overskudd på 3,6 millioner m2 skog», sier Carl Henrik Myhre.

Fakta NORDEFCO

The Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et nordisk forsvarssamarbeid som består av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NORDEFCOs overordnede formål er å styrke deltakernes nasjonale forsvar, utforske felles synergier og legge til rette for effektive fellesløsninger. For mer informasjon: Frontpage – Nordefco

For mer informasjon, kontakt:

Jannicke Hauan Strand, senior kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell
jannstrand@mil.no /+47 90 545419


Four Nordic nations sign agreement for Nordic Combat Uniform procurement 

In an important milestone for the Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO), four Nordic nations have signed a joint framework agreement with the Norwegian supplier, Oskar Pedersen AS, for delivery of The Nordic Combat Uniform System (NCU). The contract has a value of 425 MEUR over seven years, with deliveries beginning already in end of 2022. 


The Nordic Combat Uniform is the first NORDEFCO procurement of its kind as it is the first time Finland, Sweden, Denmark and Norway join forces in a single procurement effort. 
"Four nations signing this contract is a beneficiary and tremendous achievement for joint procurement of uniform systems and provides good solutions for the soldiers", says brigadier Øyvind Kvalvik head of Land Systems division in the Norwegian Defense Materiel Agency (NDMA). 


"The NCU project is a significant step for NORDEFCO and Nordic cooperation in defense material acquisitions. In this case, each of the four nations will sign individual contracts for the combat uniform system procurement, but on the way to this framework agreement we've been able to develop processes and guidelines that form a solid basis for several types of common Nordic materiel programs", says Major General (eng.) Kari Renko, the Chief of the Finnish Defense Forces Logistics Command FDFLOGCOM. 

The Nordic nations requires a modern, functional and flexible combat uniform system in order to meet their military requirements in demanding Nordic climatic conditions. The system also includes configurations for jungle and arid desert conditions typical for international operations. 
"The uniform system is a significant improvement for the soldiers in all four nations, and is designed to have an equal functionality and fit for both genders", explains head of Logistics FMV, Jennifer Skjäl-Lundgren 

One system, one design 

"The NCU clothing system includes uniform configurations from underwear to outer layers. The configurations are the same in all countries, but each nation will use its own national camouflage pattern on outer layers", says Danish Brigadier Christian Brejner Ishøj. 
Also exempted are smaller items such as headgear, gloves, footwear or personal protective 
equipment. These are not part of the framework agreement, and will be procured by each nation independently. 

Consortium 

The NCU system has been developed as joint effort of a core group of partners known for their long-time commitment to innovation. Oskar Pedersen AS is the contractor and Layers AS the project manager. The manufacturing and technological partners of the system are: Siamidis SA – Lead technical solution, manufacturer of the combat, cold & wet weather layers, W.L Gore & Associates GmbH - Technology provider for the system, Aclima AS & Woolpower AB – Wool underwear. 

"Working together with some of the best companies within the industry and engaging in various technological fields from wool underwear to lightweight rainwear was really challenging and equally rewarding for us", says Tomm O. Pedersen, CEO in Oskar Pedersen AS 

"We challenged ourselves to offer a European based technology-oriented system. This gave us a highly reliable value chain with focus on ethics, human rights, and environmental topics. The main manufacturer has their power source from their own renewable solar energy with a CO2 surplus equal to 3.6 million m2 of forest", says Carl Henrik Myhre. 
 

Facts

This Framework Agreement is the result of a joint procurement conducted by the Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO), the Finnish Defence Forces Logistics Command (FDFLOGCOM), the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) and the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). 
The Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO) consists of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The overall purpose of NORDEFCO is to strengthen the participants’ national defense, explore common synergies and facilitate efficient common solutions.

For more information: Frontpage – Nordefco