Kontraktrevisjon

Seksjon for kontraktrevisjon i Forsvarsmateriell er et faglig støtteorgan for anskaffelser i forsvarssektoren.

Seksjon for kontraktrevisjon er forsvarssektorens overordnede myndighet innen analyse og prøving av kostnader samt finansielle leverandørvurderinger. Seksjonen får oppdrag fra kontraktsavdelingene i de ulike kapasitetene i Forsvarsmateriell, andre etater i forsvarssektoren og utenlandske militære myndigheter.

Kontraktrevisjon

Kontraktrevisjon gjennomføres hovedsakelig i de tilfeller hvor det er en eneleverandørsituasjon, og erstatter dermed manglende konkurranse. Det kan også være tilfeller hvor revisjon igangsettes, dersom det er mistanke om prissamarbeid, kartellvirksomhet eller andre konkurransehemmende aktiviteter.

Seksjonen har som hovedoppgave å passe på at forsvarsleverandørene følger Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (AR​​​​​​F)​. Seksjonen vurderer leverandørens kostnader for gjennomføring av en kontrakt, basert på regelverket gitt i kapittel 17 i ARF​ samt på anerkjente standarder og prinsipper innen bedriftsøkonomisk intern- og eksternregnskap. Revisor avgir en rapport til oppdragsgiveren hvor konklusjoner og anbefalinger etter revisjonen fremgår.

Finansiell leverandørvurdering

Finansiell leverandørvurdering innebærer en gjennomgang av en leverandør eller en potensiell leverandørs finansielle status. Denne skal hindre at Forsvarsmateriell inngår avtaler med leverandører som ikke kan gjennomføre leveranse i henhold til kontrakt. Leverandørvurderingen er basert på regelverket gitt i kapittel 18 i ARF.

Revisor vil avgi en rapport til oppdragsgiver med konklusjoner og anbefalinger. Rapporten brukes som grunnlag i anskaffelsesmyndighetens videre evaluering av leverandøren.

Uavhengig og objektiv

Seksjonen gjennomfører oppdragene uten å ta hensyn til føringer fra oppdragsgiver som kan påvirke deres faglige vurderinger. Revisor innhenter nødvendig informasjon fra oppdragsgiver og leverandør som grunnlag for vurderinger av leverandørens kostnadskalkyle.

En detaljert finansiell analyse baseres i hovedsak på offentlig tilgjengelig informasjon som regnskap med noter, børsinformasjon, omtale i media, meglerrapporter og prospekter. Seksjonen har i tillegg tilgang til nettbaserte databaser. En utvidet analyse forutsetter at bedriftsintern informasjon benyttes. Her er samtaler med ledelsen, strategi, budsjetter og planer viktige elementer.​