Bannerbilde-IKTkap_MIME

Mime

Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret. Mime skal også sørge for økt effektivitet i måten løsninger og systemer tas frem på, for det vi velger å omtale som den "kampnære IKT-en".

taktisk-feltterminal-forsvaret
Mime skal fremskaffe taktisk informasjonsinfrastruktur til
hele Forsvaret

Rett kompetanse til riktig tid

Arkitekter, ingeniører, sikkerhetsfolk

Programorganisasjonen består av mellom 15 og 20 mennesker. I tillegg kommer
prosjektorganisasjonen under med tilhørende fagressurser. Programmet er delt opp i faser. Mime trenger folk med kompetanse innen blant annet programmetodikk (MSP), prosjektmetodikk (PRINSIX, PMP, Prince) og gjennomføringsmetodikk (SAFe, Lean). Arkitekter og sikkerhetsrådgivere trengs også.

Mime

Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter innen kampnær IKT  i et program som vi kaller MIME. Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter MIME skal samkjøre. Mime ser også på hvordan man jobber og kontinuerlig søker å forbedre dette i alle ledd, til det beste for sektoren.  Derfor er Mime et virksomhetsprogram.

Mime skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av taktisk informasjonsinfrastruktur.  På denne måten skal Forsvaret få relevante og tidsriktige leveranser av løsninger som understøtter operative behov og krav, og bidrar til økt operativ effekt.

Ved Mimes avslutning i 2030 skal norske styrker ha en taktisk informasjonsinfrastruktur med funksjonalitet som sikrer vesentlig økt handlingsrom sett i forhold til situasjonen for 2018. Dette gjelder gjennomføring av fellesoperasjoner nasjonalt og i samvirke med NATO og allierte samt i totalforsvarsrammen.

Organisering

Virksomhetsprogrammet Mime er omfattende. 

Mime skal modernisere taktiske ledelsessystemer for land-, sjø- og luftdomenet. Fra denne sammenhengen kommer begrepet "kampnær IKT". I landskapet rundt Mime og der det skal oppnås økt effekt kommer det et betydelig antall større investeringer fremover. Dette gjelder blant annet ny sikker IKT-plattform og nye våpensystemer som kampflyet F-35.

Mime vil i årene som kommer gjennomføre en rekke aktiviteter og prosjekter på og rundt IKT-området. De største må vedtas i Stortinget, mens andre prosjekter kan Forsvarsdepartementet selv ta beslutningen om. Forsvarsmateriell skal samvirke med Forsvaret for å finne ut hva som er behovene.

Det er Forsvarsdepartementet som har besluttet å legge Mime til Forsvarsmateriell.

Strategisk samarbeid

Forsvarsmateriell og Mime skal inngå strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder med aktører i markedet og i forsvarssektoren. Det er for å sikre at programmet tar ut gevinstpotensialet som ligger i samarbeid med NATO, allierte, næringslivet og andre statlige virksomheter.

Mime-programmet forventer at strategiske partnere stiller med kompetanse og ressurser i programmet. Samarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til gjensidig verdiskapning både for forsvarssektoren og strategiske partnere.

Rett kompetanse til riktig tid

Arkitekter, ingeniører, sikkerhetsfolk

Programorganisasjonen består av mellom 15 og 20 mennesker. I tillegg kommer
prosjektorganisasjonen under med tilhørende fagressurser. Programmet er delt opp i faser. Mime trenger folk med kompetanse innen blant annet programmetodikk (MSP), prosjektmetodikk (PRINSIX, PMP, Prince) og gjennomføringsmetodikk (SAFe, Lean). Arkitekter og sikkerhetsrådgivere trengs også.

Ingen militær forkortelse

Navnet Mime er hentet fra norrøn mytologi. Mime var den klokeste av æsene og voktet kunnskapens brønn.

2018

Mimes interimsorganisasjon opprettet

2019

Direktør Morten Gjellerud på plass

2030

Investeringsprogrammet skal avsluttes