Nye radiosystemer til Evenes flystasjon

Forsvarsmateriell har inngått en større rammeavtale med Rohde & Schwarz om kjøp av radiosystemer. Gjennom flere investeringsprosjekter skal IKT-kapasiteter skifte ut mange gamle radiosystemer. Første prosjekt ut er nye radiosystemer til Evenes flystasjon.

Administrerende direktør Ove Ladegård i Rohde-Schwarz Norge AS og direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø signerer kontrakt om nye radiosystemer.
Administrerende direktør Ove Ladegård i Rohde-Schwarz Norge AS og direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø signerer kontrakt om nye radiosystemer.
Communication system_2250x4000
Illustrasjonsbilde fra Rohde-Schwarz

Det skjer mye på bakken på Evenes flystasjon, som oppgraderes på alle plan til å bli en av to kampbaser i Luftforsvaret. Evenes blir en fremskutt operasjonsbase for kampfly, med permanent NATO Quick Response Alert-beredskap (QRA-beredskap) og periodisk treningsvirksomhet. Flystasjonen blir også hovedbase for Luftforsvarets maritime overvåkingfly (P-8). 

En av de mange nyvinningene som skal på plass er nye HF-, VHF - og UHF radiosystemer. Systemene brukes som kommunikasjonsverktøy i kommando og kontroll (K2) mellom sambandspersonell og luftfartøy som f.eks. kampfly ( F-35) og maritime overvåkingsfly (P-8). 

K2-systemer brukes enkelt forklart til å styre personell og materiell i alle faser og stadier av militære operasjoner. De nye radiosystemene vil også brukes i et flytryggingsperspektiv i kommunikasjon mellom Evenes flystasjon og Avinor. 


Tenkte stort – og smart

Forsvaret drifter i dag en rekke radiosystemer som består av utstyr fra flere ulike leverandører. Mye av utstyret er fra tidlig 90-tallet og har i lengre tid vært klar for utskiftning, men det har frem til nylig manglet en helhetlig avtale for å kjøpe inn nytt. 
I tiden fremover er det minimum fem investeringsprosjekter som hver for seg skal skifte ut forskjellig type radiosystemer. P2920, som skal bygge ut IKT-infrastruktur på Evenes for kampfly (F-35) og maritime overvåkingsfly (P-8), var det første prosjektet som hadde behov for å anskaffe nytt materiell.

prosjektet_bedre_4000x2250
Fra venstre: Merkantilt ansvarlig Anders A. Christie, teknisk koordinator Andreas Toverud, prosjektleder Åge Gurvin fra Forsvarsmateriell. Totalprosjektkoordinator major Jørn-Håvard Indset fra Cyberforsvarets våpenskole var ikke tilstede da bildet ble tatt.

-    I utgangspunktet var prosjektets oppgave å anskaffe radioer til Evenes flystasjon, men vi valgte å ta høyde for de andre prosjektene som kom etter oss så de slapp å gjøre den samme jobben på nytt. Derfor har vi som første prosjekt landet en rammeavtale omfavner alle disse investeringsprosjektene som kommer i nær fremtid, forklarer Forsvarsmateriells tekniske koordinator Andreas Toverud og prosjektleder Åge Gurvin.

IKT-kapasiteter har i lengre tid jobbet med målbilder og veikart på teknologisk side. Hensikten har vært å tenke stort og sammenhengende, for på den måten å sikre at man oppnår helhetlige løsninger. Gjennom disse teknologiske målbildene anbefales dermed helhetlige investeringstiltak som Forsvaret kan prioritere å gjennomføre, gjennom eksempelvis program Mime. Se faktaboks om program Mime nederst på denne siden. 

-    Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har inngått en avtale som gir oss et fundament for gjennomføring og standardisering av radioanskaffelser i flere prosjekter. Vi kjenner Rohde & Schwarz som en profesjonell aktør med lang erfaring innen strategiske radiosystemer, og forventer at dette skal komme oss og Forsvaret til gode. Derfor er vi svært fornøyde med å kunne inngå en langsiktig rammeavtale som vil dekke Forsvarets behov de neste sju årene, sier direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø. 

ADMINI~1
Fra venstre: administrerende direktør Ove Ladegård i Rohde-Schwarz Norge AS og direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø.

Det er med stor glede og ydmykhet at vi nå ser frem til å utstyre flere grener i Forsvaret med disse løsningene. Denne rammeavtalen, med vedlikeholdsavtale, gir Forsvaret tilgang til all den kompetanse Rohde & Schwarz har opparbeidet seg innen sikker radiokommunikasjon for hær, sjø og luft gjennom mer enn 80 år. Vi takker for tilliten og gleder oss til fortsatt godt samarbeid med Forsvaret, sier administrerende direktør Ove Ladegård i Rohde-Schwarz Norge AS. 

Gir stor operativ effekt

Det var viktig at leverandøren kunne levere hele spekteret av utstyr og tjenester Forsvaret trenger for å kunne løse oppdrag i henhold til ny langtidsplan for forsvarssektoren.  Avtalen setter krav til hyllevare materiell, med både åpne sivile og militære standarder, som gjør at dette lett kan fjernstyres og sømløs trafikkflyt kan oppnås med stor operativ effekt. 

Det tegnes i tillegg en vedlikeholdsavtale med leverandøren som forplikter leverandøren til å ha personell og materiell i Norge for å understøtte Forsvaret. 

4400_4100 system_2250x4000

-    Prosjekt 2920 IKT-infrastruktur Evenes er et viktig prosjekt for Forsvaret som skal bidra til at Evenes får den operative evnen man forventer av en ny og moderne kampflybase. Denne avtalen bidrar til å sikre at Forsvaret får levert de nødvendige radio tjenestene som er kravstilt inn i prosjektet, sier Forsvarets totalprosjektkoordinator Jørn-Håvard Indset fra Cyberforsvarets våpenskole. 

-    Forsvaret er meget fornøyd med at Forsvarsmateriell ser slike kontraktsinngåelser i sammenheng med både nåværende og kommende prosjektanskaffelser. I tillegg til å løse behovet på Evenes, vil denne rammeavtalen også kunne nyttes for å levere fremtidige helhetlige løsninger i tråd med våre operative behov, sier oberstløytnant Bernhard Fog fra Forsvarsstaben. Han er programsjef operativ effekt i program Mime – kampnær IKT. 

-    Det er også svært gledelig at Forsvarets innstendige ønske om variantbegrensning og gunstigere driftsrammer ivaretas med denne avtalen, legger Fog til. 

Denne typen systemer har lang levetid og investeringskostnaden er kun en del av den totale levetidskostnaden til systemene. Det var derfor svært viktig å fokusere på drift og vedlikehold i tillegg til anskaffelseskost når nye systemer skal anskaffes.  I tillegg blir Forsvaret sittende med mye mer av samme type utstyr, som gjør drift og opplæring mindre ressurskrevende. 

Bernhard Fog_4000x2250
-    Denne type avtaler vil bidra til at Forsvaret kan prioritere driftsressurser til oppgaver som kun militært personell kan løse, påpeker Bernhard Fog, programsjef operativ effekt i program Mime – kampnær IKT.

De første leveransene er ventet til Evenes flystasjon i 2021.  Resterende investeringsprosjekter ventes å gå til anskaffelser i løpet av de neste 3-5 årene. 

Program Mime - kampnær IKT

Mime er et virksomhetsprogram som skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret. Mime skal også sørge for økt effektivitet i måten løsninger og systemer tas frem på for det vi velger å omtale som den «kampnære IKT-en».  Forsvarssektoren investerer tungt i kampnær IKT for å møte eksistererende og fremtidig behov for informasjonsutveksling og samhandling mellom fly, fartøy og soldater på bakken, og også med allierte styrker. Totalt er det snakk om flere milliarder til investeringer for kampnær IKT de neste 10 årene.