alternativanalyse

Alternativanalyse

I alternativanalysen skal alle virkninger av alternativene som er med fra mulighetsstudien identifiseres, beskrives, tallfestes og verdsettes.
Det samfunnsøkonomisk mest gunstige konseptet anbefales i den samlede vurderingen.

​​Hensikt

Hensikten med alternativanalysen er å utrede videre de alternativene som er tatt med fra mulighetsstudien. Analysen består av fem hoveddeler: 
1. Identifisering,
2. Verdsetting av virkninger,
3. Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet (SØA),
4. Usikkerhetsanalyser 
5. Beskrivelse av fordelingsvirkninger.

Roller og ansvar

Eierskap for analysen og forutsetninger som settes bør ligge hos prosjekteier (PE). Analysen kan utføres av et annet organ.

Fremgangsmåte

I alternativanalysen skal relevante samfunnsøkonomiske virkninger for hele konseptets levetid identifiseres, vurderes og dokumenteres for samtlige alternativer.

Dette innebærer at det for alle alternativer skal vurderes i hvor stor grad alternativet oppfyller kravvirkningene og øvrige virkninger, samt alternativets fordelingsvirkninger. Merk at både prissatte og ikke-prissatte virkninger av alternativene skal inngå i den samlede vurderingen. I tillegg skal det gis en vurdering av kostnadsvirkninger, inkludert levetidskostnader for alle alternativer, samt gjennomføres usikkerhetsanalyser med realopsjoner. Sammenstillingen av alle resultatene etter alternativanalysen skal vise profilen for hvert alternativ med usikkerhet.

​​​​Det er utarbeidet en egen mal for alternativanalysen som et vedlegg til konseptvalgutredningen (KVU).